Mreža za izgradnju mira zapošljava na tri nove pozicije

Mreža za izgradnu mira širi svoje kapacitete u pravcu ljudskih resusrsa, te u te svhe otvara kokurs za tri nove pozicije.


Mreza za izgradnju mira 1

Poziv za prijave Mreže za izgradnju mira: Administrativni asistent_ica, ž/m

Administrativni asistent_ica komunicira sa programskom menadžericom, program koordinatorima/icama, drugim projektnim osobljem, partnerima i organizacijama civilnog društva. Projektnoj menadžerici osigurava tačne, pravovremene i pravilno dokumentirane aktivnosti i isporuku output-a i outcome-a unutar zadatog programskog portfolia. Radi na administriranju i organiziranju svih aktivnosti što uključuje podršku u organiziranju, sastanaka, konferencija, obuka za partnere Mreže, učešće u planiranju i provođenju obuka, komunikaciju sa učesnicima/ama i trenerima/cama angažiranim na obukama, materijalnu i tehničku organizaciju obuka, podršku u organiziranju monitoring posjeta partnerskim organizacijama, asistiranje pri administraciji dokumentacije i druge poslove vezane za podršku timu koji radi na izgradnji organizacijskih kapaciteta partnerskih organizacija Mreže.

Više informacija na linku.

working 1600449111

Poziv za prijave Mreže za izgradnju mira: Projektni službenik_ca #1, ž/m (100%)

Projektni/a službenik_ca direktno je odgovoran_na za planiranje i implementaciju jedne komponente projekta. Direktno komunicira sa programskom menadžericom, drugim projektnim osobljem, partnerima i organizacijama civilnog društva. Programskoj menadžerici osigurava tačne, pravovremene i pravilno dokumentirane aktivnosti i isporuku output-a i outcome-a unutar zadatog programskog portfolia.

To podrazumijeva upravljanje planiranje i koordinacija provedbe projektnih aktivnosti u skladu sa planom aktivnosti i izvršavanje administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkih, programskih i organizacionih zadataka. Uspostavu i održavanje redovne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama u okviru projekta i ostalim komponentama unutar projekta te projektima Mreže mira. Uspostavu komunikacije sa lokalnim resursnim organizacijama, lokalnim razvojnim organizacijama, građanima, privatnim biznisima, aktivistima i lokalnim vlastima. Izradu plana razvoja kapaciteta za članice Mreže mira. Rad na izradi alata za  dobijanje povratnih infomacija od korisnika te izradi različitih vrsta analiza. Učešće u prikupljanju i kreiranje sadržaja za web stranicu. Rad na kreiranju i izradi različitih istraživanja i analiza za potrebe projekta. Rad na promociji projekta i zagovaranju za rješenja koja su rezultat analiza projekta. Rad na ažuriranju elektronske baze direktorija donatora. Obavljanje i drugih sličnih poslova koji nisu obuhvaćeni navedenim opisom poslova neophodnih za funkcionisanje projekta.

Više informacija na linku.

working 1600449142

Poziv za prijave Mreže za izgradnju mira: Projektni službenik_ca #1, ž/m (100%)

Projektni/a službenik_ca direktnoje odgovoran_na za planiranje i implementaciju jedne komponente projekta. Direktno komunicira sa programskom menadžericom, drugim projektnim osobljem, partnerima i organizacijama civilnog društva. Programskoj menadžerici osigurava tačne, pravovremene i pravilno dokumentirane aktivnosti i isporuku output-a i outcome-a unutar zadatog programskog portfolia.

To podrazumijeva upravljanje planiranje i koordinacija provedbe projektnih aktivnosti u skladu sa planom aktivnosti i izvršavanje administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkih, programskih i organizacionih zadataka. Uspostavu i održavanje redovne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama u okviru projekta i ostalim komponentama unutar projekta te projektima Mreže mira. Uspostavu komunikacije sa lokalnim resursnim organizacijama, lokalnim razvojnim organizacijama, građanima, privatnim biznisima, aktivistima i lokalnim vlastima. Izradu plana razvoja kapaciteta za članice Mreže mira. Rad na izradi alata za  dobijanje povratnih infomacija od korisnika te izradi različitih vrsta analiza. Učešće u prikupljanju i kreiranje sadržaja za web stranicu. Rad na kreiranju i izradi različitih istraživanja i analiza za potrebe projekta. Rad na promociji projekta i zagovaranju za rješenja koja su rezultat analiza projekta. Rad na ažuriranju elektronske baze direktorija donatora. Obavljanje i drugih sličnih poslova koji nisu obuhvaćeni navedenim opisom poslova neophodnih za funkcionisanje projekta.

Više informacija na linku.

Mreza za izgradnju mira

Mreža za izgradnju mira je uspostavljena u februaru/veljači 2010. godine. Što želimo i što je potrebno za cijelu državu je sveobuhvatan napor usmjeren ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH, kao i ka dugoročnom povećanju sposobnosti cijelog bh. društva da se ophodi s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način, te time stvoriti okvir za zajedničko, koordinirano djelovanje niza nevladinih organizacija, lokalne uprave i samouprave, poslovnog sektora, medija i državnih institucija.