Konkurs: Zaposlite se u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem 100 (stotinu) kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu „Policajac“.


granicna policija

Kompletan tekst konkursa i više informacija možete pronaći ovdje.

Prijava na oglas se podnosi isključivo  na posebnom obrascu (obrazac za prijavu) koji se može preuzeti u bilo kojoj organizacionoj jedinici Granične policije Bosne i Hercegovine ili sa web sajta  Granične policije Bosne i Hercegovine www.granpol.gov.ba.

Kandidat je obavezan da popuni obrazac za prijavu na oglas u cjelosti i stavi svojeručan potpis u svim predviđenim rubrikama. U suprotnom, ista će se smatrati neurednom i biće odbačena. Takođe, prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu za prijavu neće biti uzete u razmatranje.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi.

(STUDOMAT.ba)