Fakultet iz Tuzle istupio iz SPUT-a: Studentski parlament nije pružio adekvatnu zaštitu studentima

"Studentski parlament UNTZ se ne treba pozivati na prethodna postignuća, već treba da sluša šta studentima treba", kazali su predstavnici SFET-a.


Studentsko vijeće Fakulteta elektrotehnike u Tuzli predstavlja dobrovoljno, nevladino, nepolitičko udruženje čija djelatnost se ostvaruje na području koje obuhvata Univerzitet u Tuzli.

Advertisements

Studenti se dobrovoljno učlanjuju u udruženje radi ostvarivanja kulturnih, naučnih, prosvjetnih, socijalnih, humanitarnih, sportskih, tehničkih, inovacijskih, ekoloških i drugih potreba i interesa u skladu sa Statutom.

Studentsko vijeće Fakulteta elektrotehnike u Tuzli nedavno je donijelo odluku da istupe iz Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli te da nastave da se samostalno bore za svoja prava.

Razlozi su, prema dopisu Studentskog vijeća Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, brojni. Između ostalog, predstavnici studenata naveli su sljedeće:

  • Smatramo da Studentski Parlament ne posvećuje dovoljno pažnje svim Studentskim vijećima ravnopravno
  • SFET ne želi da bude član udruženja koje u datom trenutku nije pružilo adekvatnu zaštitu kolegama i kolegicama koje su bile žrtve neprofesionalnog kadra UNTZ
  • SFET smatra da se SPUT ne treba pozivati na prethodna postignuća, već treba da sluša šta studentima treba, te u tom ne obuhvatati rad na projektima interaktivnog karaktera.

U nastavku pročitajte cijeli dokument: