Zakon o visokom obrazovanju nije usvojen

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju nije usvojen danas na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo nakon višesatne rasprave koja je najviše vođena o tome treba li u Univerzitet u Sarajevu integrirati teološke fakultete i to Fakultet islamskih nauka i Katoličko bogoslovni fakultet.


skustina kantona sarajevo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju nije usvojen danas na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo nakon višesatne rasprave koja je najviše vođena o tome treba li u Univerzitet u Sarajevu integrirati teološke fakultete i to Fakultet islamskih nauka i Katoličko bogoslovni fakultet.

skustina kantona sarajevo
Foto: Arhiv

Na početku rasprave o ovom zakonu predsjedavajuća Skupštine KS Mirjana Malić kazala je da je od dekana Katoličko bogoslovnog fakulteta dobila pismo u kojem stoji da član 166 dosadašnjeg zakona nije u skladu s Međunarodnim sporazumom koji je BiH 2006. godine potpisala sa Svetom stolicom.

Nakon toga uslijedila je sveobuhvatna rasprava oko tog pitanja, a iz Kluba zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA) upozorili su da zaista taj član nije u skladu s Međunarodnim sporazumom što je posebno naglašavao zastupnik SDA Amor Mašović.

U tom članu navedeno je da se odredbe zakona odnose i na teološke fakultete osim u onim dijelovima čija bi primjena ugrozila specifičnosti ukupne društvene funkcije ovih ustanova te da ove ustanove mogu biti u sastavu univerziteta kao pridružene članice, što se regulira posebnim ugovorom.

Klub SDA predložio je amandman kojim je predloženo ugrađivanje člana tako da teološki fakulteti koji su osnovani po općim aktima vjerskih zajednica imaju pravo i obaveze iz ovog zakona pod uvjetom da ispunjaju uvjete iz ovog zakon te da su Fakultet islamskih nauka i Katolički bogoslovni fakultet punopravne članice Univerziteta u Sarajevu sa svim pravima i obavezama, ali se Skupština o ovom amandmanu nije mogla izjašnjavati jer taj član ovim izmjenama zakona nije ni tretiran.

Zastupnik Naše stranke Predrag Kojović kazao je da neće podržati zakon jer su od njega očekivali mnogo više, a taj zakon ne donosi, prema njegovim riječima, poboljšanje u visokom obrazovanju te ne omogućava bolju kvalitetu obrazovanja.

Zastupnica Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Hanka Vajzović tokom rasprave ukazala je na neke jezičko-suštinske probleme u ovom zakonu koji mogu dovesti u kontradiktornost neke odredbe zakona.

Također je odgovorila i Kojoviću da je gore od najave da se zakon neće podržati razlog zbog kojeg se neće podržati podsjećajući da zakon ne tretira kvalitetu obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Prvenstveni razlog za donošenje izmjena zakona predstavljala je neizvršena integracija Univerziteta u Sarajevu prema važećem Zakonu o visokom obrazovanju, bez koje je bi bilo nemoguće donijeti kantonalni zakon o visokom obrazovanju koji bi bio u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH.

Kako je pojasnio ministar obrazovanja, nauke i mladih KS Fahrudin Oručević zakonom je precizirana izmjenjena organizacija rada Univerziteta u Sarajevu i to na način da dosadašnji fakulteti i akademije ne gube pravni subjektivitet, s tim da će postati organizacione jedinice integriranog univerziteta koji se u konačnici predviđa.

Promjene su predviđene i u oblasti licenciranja i akreditacije, u poglavlju unutrašnje i vanjske ocjene kvaliteta, u poglavlju akademskih zvanja i kriterija za izbor, međutim izmjene i dopune zakona nisu usvojene jer je za njega glasalo 16 od potrebnih 18 zastupnika.

Raspravu među zastupnicima je izazvao i član kojim je propisano da nastavnik može ostati u radnom odnosu na visokoškolskoj ustanovi do isteka studijske godine u kojoj navršava 68 godina života te da nakon navršene 68-e godine života, ukoliko za to postoji nastavna potreba, nastavnik može ostati u radnom odnosu na visokoškolskoj ustanovi do navršene 70-e godine života.

Također tim članom je predviđeno da završetkom studijske godine u kojoj navršava 70 godina života, nastavniku prestaje mogućnost nastavničkog angažmana, po bilo kojem osnovu, uz izuzetak profesora emeritusa.

Problematizirano je pravo na zapošljavanje mladih kadrova zbog čega je SDA ponudila i amandman koji bi omogućavao raspisivanje konkursa za radno mjesto na kojem je nastavnik napunio 65 godina života, ali ni ovaj niti još dva SDA amandmana nisu podržana.

(FENA)