Vlada KS usvojila Plan upisa studenata za studijsku 2016/2017. godinu

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je jučer Plan i Odluku o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati na prvu studijsku godinu I i II ciklusa integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini.


univerzitet u sarajevu cover2

U postupku donošenja ove Odluke Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je plan upisa razmatralo u svjetlu više parametara – vrednovanje i analiza stanja i potreba tržišta rada, smanjenje broja upisnih mjesta na studijskim programima suficitarnih zanimanja odnosno povećanje broja studenata deficitarnih zanimanja te odnos ponude i potražnje na tržištu rada.

Uz korekcije prijedloga upisa na pojedinim fakultetima društvenih i humanističkih nauka, prema usvojenom Planu u narednoj studijskoj godini na I ciklus studija moći će se upisati 6.184 studenta. Od toga, njih 2.328 kao redovni studenti, 2.254 kao redovni samofinansirajući, 790 vanrednih, 520 studenata za učenje na daljinu i 292 strana studenta.

Vlada je donijela i zaključak da, ukoliko nakon prvog upisnog roka rezultati pokažu veći broj studenata koji su zadovoljili uslove upisa, a ostali su “ispod crte”, može povećati ove upisne kvote. U studijskoj 2016/2017. godini u II ciklus integriranog studija moći će se upisati 4.037 studenata.

Cijeneći činjenicu da je Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine propisano da se redovnim i redovnim samofinansirajućim studentima koji spadaju u kategorije “djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja” omogućava pravo na besplatno školovanje, a što prepoznaje i Zakon o visokom obrazovanju, Vlada je donijela i Odluku o proširenju broja studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I i II ciklusa iz ovih boračkih kategorija.

Proširenje broja studenata odnosi se na kandidate koji ostvare uspjeh potreban za sticanje prava na upis u prvu studijsku godinu u studijskoj 2016/2017. godini i koji se na konačnoj rang-listi kandidata nalaze u okviru broja studenata koji je utvrđen Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji upisuju prvu studijsku godinu. Ovi kandidati će biti oslobođeni plaćanja troškova studija, uz proširenje odobrene kvote za broj kandidata koji je oslobođen troškova studija, saopšteno je iz press službe KS.

(STUDOMAT.ba)