Usvojen Jedinstveni pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu

Prvi put u historiji Univerziteta u Sarajevu usvojen je Jedinstveni pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu. Time je Univerzitet u Sarajevu izvršio još jednu od obaveza utvrđenih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.


universitas studiorum cover

Odlukom rektora Univerziteta u Sarajevu od 20. 3. 2015. godine imenovana je Komisija za utvrđivanje Nacrta teksta Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu. Komisiju sastavljenu od šest članova činilo je akademsko i stručno osoblje Univerziteta i predstavnik Sindikata Univerziteta. Zadatak Komisije bio je da do 31. 5. 2015. godine usaglašeni Nacrt teksta Jedinstvenog pravilnika dostavi Senatu na daljnje postupanje.

Senat je na sjednici održanoj 27. 5. 2015. godine utvrdio Nacrt teksta Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu. Javna rasprava o Nacrtu teksta Jedinstvenog pravilnika održana je na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu u periodu od 1. 6. do 30. 6. 2015. godine.

Senat je na svojoj 36. sjednici održanoj 30. 9. 2015. godine utvrdio Prijedlog Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu koji je upućen Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu na daljnje postupanje.

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na dvije sjednice održane 27. 10. i 7. 12. 2015. godine razmatrao tekst Prijedloga Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu uz zaključak da članovi Upravnog odbora dostave svoje primjedbe i prijedloge na ponuđeni tekst.

Senat Univerziteta u Sarajevu je na sjednici održanoj 23. 12. 2015. godine razmatrao izmijenjeni i dopunjeni tekst Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu sa ugrađenim primjedbama, prijedlozima i sugestijama Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu nakon čega je upućen Upravnom odboru na konačno odlučivanje.

Upravni odbor je na sjednici održanoj 29. 12. 2015. godine, u skladu sa članom 132. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo”, br.: 42/13 i 13/15), usvojio Jedinstveni pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)