Službene novine KS: Objavljeno poništenje upisa Sebije Izetbegović i zvanje magistra

Odluka Senata je postala zvanična.


sebija 2

Poništava se upis u Matičnu knjigu magistranata broj I od 1964 – 1998. godine od rednog broj 1 do 442 koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta, i to upis pod rednim brojem 437 na ime Izetbegović dr. Sebija, objavljeno je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, čime je stupilo na snagu poništenje o zvanju magistra.

Senat Univerziteta u Sarajevu je 6. marta 2023. podržao Analizu Komisije na osnovu prikupljene dokumentacije u predmetu provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu prof. dr Sebije Izetbegović sa prijedlogom za dalje postupanje te je rektor donio rješenje:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

1. Poništava se upis u Matičnu knjigu magistranata broj I od 1964 – 1998. godine od rednog broj 1 do 442 koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta, i to upis pod rednim brojem 437 na ime Izetbegović dr. Sebija, koja je dana 19.03.1998. godine odbranila magistarski rad na temu “Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu” i time stekla naučni stepen magistra nauka, iz razloga što imenovana nije ispunila sve ispitne obaveze na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra nauka, odnosno nije ispunila propisane uslove za sticanje odgovarajućeg naučnog stepena – magistar nauka.

2. Obavezuje se Služba za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu da “Službenim novinama Kantona Sarajevo” podnese zahtjev za oglašavanje nevažećim upis iz tačke 1. ovog rješenja.

3. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja.

sluzbene novine

Sa 30 glasova “za” na sjednici Senata UNSA održanoj 29. marta Sebija izetbegović je izgubila zvanje redovnog profesora na Univerzitetu, prenosi Avaz.