U tom ispitnom terminu, student ima pravo polagati ispite na način i po uvjetima utvrđenim općim aktima visokoškolske ustanove sa jednim ispitnim terminom.

Univerzitet u Sarajevu je obavezan da precizira uvjete o načinu i uvjetima polaganja ispita u tom roku.

Inicijativu su podnijeli Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Udruženje Vijeća studenata tog fakulteta, a zahtjev su obrazložili činjenicom da skala bodovanja za nastavne predmete nije unificirana te da ne iznosi maksimalnih 100 bodova, dok zakonska regulativa dozvoljava da im Fakultet odredi način i uvjete polaganja u jesenjem ispitnom roku.

(Klix.ba)