Siguran put do zaposlenja i međunarodno priznate diplome

Upis na višu školu u Sloveniji predstavlja siguran put do zaposlenja i međunarodno priznate diplome.


020818 1200 630

Obrazovanje na višim školama daje akcent na praktično sticanje vještina i iskustva, jer važan dio programa čini praksa. Obrazovanje traje 2 godine ili 4 semestra, okončava se odbranom diplomskog rada.

Obrazovne ustanove po pravilu tesno sarađuju sa lokalnim preduzećima, gdje studenti obavljaju do 40% programa na praktičnoj nastavi. U svakoj akademskoj godini studenti na višim školama imaju po 400 sati prakse.

Uslovi za upis

Na višu školu mogu da se upišu svi koji su završili 4-godišnju srednju školu i uspješno položili maturske ispite. Na nekim umjetničkim programima neobhodno je položiti prijemni ispit.

Prijavnih rokova ima više. Projverite svoju mogućnost upisa na višu školu i  javite se na education@2tm.si.

Studentske pogodnosti

Studenti koji se školuju u javnim i privatnim višim školama u Sloveniji dobijaju pravo na:

Zapošljavanje diplomaca

Zahvaljujući praktičnoj usmjerenosti programa, studenti se već za vrijeme studija upoznaju sa radom u struci. Većina studenata nalazi posao nakon završetka studija, neki čak i za vrijeme studija. Mnogi diplomci nastavljaju da rade u kompanijama u kojima su obavljali praksu.

Pored stručnog znanja, studenti također stiču važna znanja iz oblasti preduzetništva, finansija i marketinga. Iskustvo i znanje omogućavaju diplomcima otvaranje i uspješno vođenje sopstvenog posla.

Diploma omogućava studentima da nastave studije i nakon završetka više škole.

2tm studomat

Jezik studija

Nastava se odvija na slovenačkom jeziku.

Da biste mogli pratiti nastavu i bez velikih poteškoća pratiti predavanja preporučujemo vam upis online kursa slovenačakog jezika prije početka studija.

Nivo znanja koji steknu kandidati na online kursevima omogućavaju normalno komuniciranje i brže prilagođavanje životu u Sloveniji.

Pozivamo vas da se upišete na intenzivni kurs slovenačkog jezika kako biste na vrijeme savladali jezik i bez straha otpočeli studije u Sloveniji. Više informacija vezano na kurs provjerite ovde.

U koliko želite upisati višu školu ili se interesujete za upis intenzivnog kursa slovenačkog jezika obratite se 2TM preko e-maila na education@2tm.si.