Prilika za posao: Univerzitet u Tuzli zapošljava novi kadar

Pomlađivanje kadra na Univerzitetu u Tuzli.


UNITZ

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa sa zasnivanjem radnog odnosa za 13 saradnika i jednog nastavnika.

Ekonomskom fakultetu odobren je prijem saradnika u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Filozofski fakultet iskazao je potrebu za nastavnikom za užu naučnu oblast Politologija te četiri saradnika u zvanje viši asistent za uže naučne oblasti: Psihologija, Sociologija, Lingvistika i Pedagogija.

Medicinskom fakultetu odobren je prijem saradnika (asistent) za nastavni predmet Anatomije i neuroanatomija (2 izvršioca) dok je Prirodno-matematičkom fakultetu omogućen prijem saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Opća i eksperimentalna fizika, Opšta i neorganska hemija, Teorijska matematika (2 izvršioca), Genetika, Biologija ćelije i Mikrobiologija.

Tehnološkom fakultetu odobren je prijem saradnika u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Analitička hemija.

Kao standardnu proceduru Vlada TK također je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa Akademiji dramskih umjetnosti za saradnika u saradničko zvanje viši asistent za užu umjetničku oblast Produkcija i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu za saradnike u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Audiologija i Logopedija te saradnike u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Audiologija, Logopedija (6 izvršilaca), Poremećaj u ponašanju (2 izvršioca) i Specijalna edukacija i rehabilitacija 2 izvršioca.

Ekonomskom fakultetu odobren je prijem saradnika u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast Menadžment i upravljanje, Fakultetu elektrotehnike saradnik u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika, kao i saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Elektroenergetske mreže i sistemi, Telekomunikacije i Računarstvo i informatika (3 izvršioca).

Vlada TK dala je saglasnost da Farmaceutski fakultet primi saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Farmakognozija (2 izvršioca), Farmaceutska analitika (2 izvršioca), Farmaceutska hemija, Farmaceutska tehnologija i Biohemija.

Filozofskom fakultetu odobren je prijem nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast Sociologija te saradnika u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost kao i saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Sociologija (2 izvršioca) i Književnost.

Mašinski fakultet iskazao je potrebu za saradnicima u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Mašinske konstrukcije (2 izvršioca), Industrijski inžinjering i upravljanje proizvodnjom (2 izvršioca), Mašinski proizvodni inžinjering (2 izvršioca), Mehatronički inžinjering (2 izvršioca), Mehatronički sistemi (2 izvršioca) i Opšte mašinstvo (2 izvršioca).

Medicinskom fakultetu odobren je prijem nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavne predmete Patofiziologija, Pedijatrija (2 izvršioca), Onkologija, Epidemiologija sa statistikom, Higijena sa zdravstvenom ekologijom, Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, Interna medicina te saradnika u saradničko zvanje viši asistent za nastavne predmete: Anatomija i Neuroanatomija, Medicina rada (2 izvršioca) i Pedijatrija (2 izvršioca) kao i saradnika u saradničko zvanje asistent za nastavne predmete Medicinska mikrobiologija sa imunologijom i Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom.

Pravnom fakultetu odobren je prijem nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti Građansko-pravna i Državno i međunarodno javno pravo, saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Građansko-pravna (2 izvršioca), Upravno pravna, Komparativno pravna historija i komparativno pravo i Krivično-pravna.

Prirodno-matematički fakultet iskazao je potrebu za prijemom saradnika u saradničko zvanje viši asistent za uže naučne oblasti Analitička hemija, Fizička geografija, Ekologija biljaka i životinja, te saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Opća i eksperimentalna fizika (2 izvršioca), Opća i teorijska fizika, Opšta i neorganska hemija (2 izvršioca), Fizikalna hemija, Teorijska matematika (2 izvršioca), Primijenjena matematika i računarstvo, Metodika nastave matematike i matematika za nastavu u osnovnoj školi, Antropogeografija, Regionalna geografija, Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija (2 izvršioca), Biosistematika i morfologija životinja (2 izvršioca) i Biosistematika i morfologija biljaka (2 izvršioca).

Tehnološkom fakultetu odobren je prijem saradnika u saradničko zvanje viši asistent za uže naučne oblasti Organska hemija, Prehrambena tehnologija i Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo (2 izvršioca) te saradnik u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast Inžinjerstvo zaštite okoline (2 izvršioca), a Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko modeliranje te saradnik u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali.