Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu uputio otvoreno pismo nadležnim tijelima i javnosti

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je, na sjednici od 20. januara 2021. godine, razmatrajući informaciju o aktivnostima Vlade Kantona Sarajevo na donošenju novog Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, usvojilo zaključak da Skupštini i Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, te široj javnosti uputi otvoreno pismo.


pravni fakultet unsa

Otvoreno pismo Akademskog osoblja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prenosimo u cjelosti:

Advertisements

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu upućuje ovo otvoreno pismo nadležnim tijelima i javnosti, ohrabren i podstaknut Ekspozeom premijera Vlade Kantona Sarajevo i proklamiranim ključnim principima djelovanja nove Vlade – otvorenosti i odgovornosti.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo informiralo je javnost da priprema novi Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti te da je formirana komisija sa zadatkom da u kratkom roku pripremi prednacrte tih zakona. Prema navodima resorne ministrice, spomenuta komisija ima 25 članica i članova i sastoji se od predstavnika Univerziteta u Sarajevu i privatnih univerziteta, zatim predstavnika studenata te predstavnika Privredne komore Kantona Sarajevo i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo.

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu pozdravlja napore Vlade i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo da u spomenutoj komisiji budu proporcionalno zastupljeni predstavnici svih relevantnih i zainteresiranih strana. Opravdana su očekivanja Ministarstva da se tako mogu dobiti zakoni koji će ispraviti nedostatke i propuste važećih propisa, što bi u konačnici trebalo podići nivo visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo i omogućiti studentima uspješnu integraciju u tržište rada po završetku studija.

U spomenutoj komisiji (koja broji 25 članova, što je neuobičajeno veliki broj članova za jedno ovakvo tijelo) nema predstavnika Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, niti je Pravni fakultet, kao institucija, do sada dobio upit ili prijedlog za bilo koji vid učešća ili saradnje u kreiranju tekstova predmetnih prednacrta. Takav pristup Vlade odnosno Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu smatra zabrinjavajućim.

Postavlja se pitanje argumentacije i osnovanosti takvog pristupa i postupanja Ministarstva.  Potpuno su nejasni razlozi zbog kojih je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao najrelevantnija naučna ustanova iz oblasti prava u Bosni i Hercegovini, a čiji je osnivač Kanton Sarajevo, izostavljen iz procesa kreiranja prednacrta zakona koji reguliraju oblast visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti. Time se nastavlja praksa zapažena prilikom izrade važećeg Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kada je Pravni fakultet bio izuzet iz procesa pripreme teksta prednacrta. Unatoč tome, Pravni fakultet je, svjestan svoje društvene uloge i odgovornosti, izuzetno aktivno učestvovao u javnoj raspravi. Tom prilikom je Pravni fakultet uputio preko 70 prijedloga amandmana, argumentirano ukazujući na nedostatke predloženih rješenja. Međutim, najveći broj navedenih amandmana nije prihvaćen. Upravo to ima za posljedicu trenutnu “reformu reforme”, i to samo tri godine nakon primjene spomenutog zakona.

Neupitna  je  kompetencija  članica i  članova akademskog  osoblja  Pravnog  fakulteta  u Sarajevu da učestvuju u ovoj fazi zakonodavnog procesa, a posebno ako se uzmu u obzir kvalifikacije koje Ministarstvo smatra relevantnim (“međunarodno iskustvo, rad i školovanje na međunarodnim univerzitetima” itd.). O kompetencijama osoblja Pravnog fakulteta za obavljanje ovih poslova svjedoče akademske biografije mnogih nastavnika, iz kojih se vide kako njihove međunarodne kompetencije tako i bogato iskustvo u izradi zakona svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Osim nomotehničkih i teorijskih pitanja, Pravni fakultet sigurno može dati doprinos i u pogledu sadržajnih rješenja za predmetne oblasti. To potvrđuju pojedinačni javni nastupi i angažmani članova akademskog osoblja Fakulteta, kao i njihovi naučni radovi o sistemu visokog obrazovanja. Osim toga, nomotehnika  i  normiranje  temeljne  su vještine koje  se izučavaju  jedino na pravnim fakultetima.

Potpuna transparentnost i institucionalne saradnje s relevantnim naučnim ustanovama u domenu njihove ekspertize predstavljaju preduslov da reforma navedenih oblasti ispuni očekivanja akademske, privredne i šire društvene zajednice u Bosni i Hercegovini.

U konačnici, ponovo se referiramo na već spomenuti Ekspoze premijera Vlade i na proklamirane ključne principe djelovanja nove Vlade. Pozivamo Vladu i resorno Ministarstvo da poštuju i dosljedno primjenjuju navedene principe u procesu kreiranja i predlaganja Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo.