Poziv za prijavu radova za naučno-stručnu konferenciju “Poučavanje za aktivno i odgovorno građanstvo”

Pozivaju se nastavnici, univerzitetski stručnjaci i istraživači da prijave naučna i stručna predavanja za prezentaciju na naučno-stručnoj konferenciji -Poučavanje za aktivno i odgovorno građanstvo- koja će se održati u Sarajevu od 14. do 16. marta 2014. godine u organizaciji -Civitasa- uz podršku Američke amabasade u Sarajevu.


CIVITAS cover

Pozivaju se nastavnici, univerzitetski stručnjaci i istraživači da prijave naučna i stručna predavanja za prezentaciju na naučno-stručnoj konferenciji “Poučavanje za aktivno i odgovorno građanstvo” koja će se održati u Sarajevu od 14. do 16. marta 2014. godine u organizaciji “Civitasa” uz podršku Američke amabasade u Sarajevu.

Tematske cjeline naučno-stručne konferencije su:

 • izučavanje sadržaja, osiguranje kvaliteta i održivost građanskog obrazovanja u BIH školama;
 • metodika građanskog obrazovanja i njena primjena u nastavi predmeta Demokratija i ljudska prava i u nastavi drugih predmeta;
 • osnaživanje, umrežavanja, stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnog kadra koji predaje građansko obrazovanje.

Konferenciji koju će u Sarajevu, u periodu od 14. do 16. marta 2014. godine organizirati Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava “CIVITAS” uz podršku i pomoć Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu prisustvovati će univerzitetski stručnjaci iz BIH i regiona koji će prezentirati teorijsko-metodološke osnove specifične za učenje i poučavanje za aktivno i odgovorno građanstvo.

Teme plenarnih sesija odnositi će se na razvoj, praćenje kvalitete i unaprijeđenje sadržaja i metodike građanskog obrazovanja i prilagođenosti programa obrazovanja za demokratiju i ljudska prava različitim uzrastima djece. U sklopu ovih sesija također će se razmatrati teme vezane za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnog kadra koji predaje predmet Demokratija i ljudska prava te umrežavanje i rad mreže za osiguranje kvalitetnog i održivog programa osposobljavanja učenika za ulogu aktivnih i odgovornih građana u zajednici.

Uz panel sesije i rad u grupama naučna i stručna predavanja u programu paralelnih sesija organizirati će certifikovani nastavnici, treneri i koordinatori programa građanskog obrazovanja u predškolskim institucijama, osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini.

Prijava i slanje radova

Svoje radove možete poslati elektronskom poštom na: info@civitas.ba najkasnije do 01. marta/ožujka 2014. godine. Potpuni rad na početku kojeg će biti istaknuti sažetak i ključne riječi mora biti u MS Word formatu, pisan na B/H/S jeziku.

U zasebnom dokumentu zainteresirani predavači trebaju poslati rezime svoje biografije, te naznačiti na koju se od tri predložene oblasti rad odnosi.

Uputstvo za pisanje radova

 • Rad treba da se sastoji od apstrakta rada napisanog na jeziku na kojem je napisan rad, teksta/sadržaja rada i navoda literature. Apstrakt rada i ključne riječi napisati fontom Times New Roman, veličine 12 sa uvučenom lijevom ivicom ispod naslova rada. Ključne riječi napisati u nastavku apstrakta u novom redu; navesti najviše 10 riječi.
 • Tekst rada: dužina rada treba biti do 7 500 slovnih znakova, sa proredima (do 5 stranica); font: Times New Roman; veličina slova: 12; prored 1,5; fusnote;
 • Izvori citata daju se u zagradama u samom tekstu rada npr. (Filipović 1986: 25).
 • Citati u tekstu treba da budu napisani po sljedećim uputstvima:
  • Prezime autora, godina objavljivanja, strana/e.
  • Primjer: (Primorac, 2005, pp. 20-23).
 • Literatura se u tekstu navodi u Harvard stilu. Reference treba da budu napisane po sljedećim uputstvima:
  • Prezime autora, početno slovo imena autora, urednika (godina izdavanja), naslov knjige, mjesto izdavanja: izdavač.
  • Primjer: Primorac, Z. (2005), Uvod u filozofiju. Novi Sad: Fram-Ziral.

(STUDOMAT.ba)