Poziv za objavu radova u četvrtom broju Časopisa “Slovo”

Časopis studenata/ica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu "Slovo" objavio je Poziv za slanje radova za četvrti broj Časopisa.


ff unsa casopis slovo

Pozivaju se svi zainteresirani studenti i studentice da pošalju i predstave svoje autorske radove iz oblasti humanističkih nauka i umjetnosti i time uzmu učešće u kreiranju sadržaja četvrtog broja Časopisa Slovo.

Časopis je namijenjen studentima i studenticama, prvenstveno, Filozofskog fakulteta u Sarajevu, ali i drugih fakulteta i univerziteta u Bosni i Hercegovini i regiji koji/e žele predstaviti svoje radove iz jedne od sljedećih kategorija: izvornih naučnih radova, pregleda članaka, historijske građe, izlaganja s naučnih skupova, stručnih članaka, prikaza knjiga i periodika, književnoumjetničkih radova, novinarskih članaka, intervjua, prijevoda, fotografije, stripa, karikature.

Oprema rukopisa

Rad mora sadržavati:

 1. naslov i kategoriju rada,
 2. sažetak (najviše 500 karaktera) i ključne riječi na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili crnogorskom jeziku
 3. sažetak na engleskom jeziku (najviše 500 karaktera) na kraju rada / summary and key words,
 4. bilješke i literaturu (prilikom citiranja i navođenja literature koristiti APA-stil),
 5. biografiju autora/ice u formatu naznačenom na web-stranici.
  Brojevi 2. i 3. se odnose samo na stručne radove.

U e-mailu obavezno poslati:

 1. naslov i kategoriju rada,
 2. ime i prezime autora/ice,
 3. naziv obrazovne institucije,
 4. e-mail adresu,
 5. Proširenu biografiju autora/ice.

Detaljne upute u vezi sa citiranjem i bilježenjem literature, kao i primjer biografije, dostupni su na web-stranici: slovo.staffunsa.org

Radovi mogu biti na jednom od sljedećih jezika: bosanski, hrvatski, srpski, crnogorski ili engleski; obavezno je naglasiti kojim standardnim jezikom je rad pisan.

Poziv ostaje otvoren do 15. jula 2016. godine, a svoje radove možete slati na
e-mail adresu: redakcija.slovo@gmail.com. Naslov e-maila (subject) treba biti u formatu: ime.prezime.kategorijarada.

Za praćenje rada Časopisa kao i za dodatne informacije možete nam se obratiti putem navedenog e-maila, putem zvanične web-stranice: slovo.staffunsa.org, kao i putem zvaničnog Facebook profila ili Fan page-a: Časopis Slovo.

Autori i autorice odabranih radova o izboru će biti obaviješteni/e putem e-maila najkasnije do 15. augusta 2016.

Autori/ice mogu poslati najviše 3 rada, odnosno, 5 fotografija.

Pristigli radovi koji ne budu ispunjavali uvjete propisane Pozivom, prethodno objavljeni radovi ili radovi pristigli nakon 15. jula, neće biti uzeti u razmatranje!

Preduvjet za objavljivanje radova i učešće na Pozivu jeste status studenta/ice prvog, drugog ili trećeg studijskog ciklusa u akademskoj 2015/2016. godini.

(STUDOMAT.ba)