Poništenje javnog konkursa: pripravnici u Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH

Poništava se Javni konkurs za prijem pripravnika u Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz", „Dnevni list" i „Oslobođenje" dana 13.08.2012. godine i 20.08.2012. godine.


vlada fbih

Na osnovu člana 37. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i čl.3. Pravilnika o jedistvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” br. 35/06, 59/08 i 25/10), te zahtjeva za poništenje Javnog konkursa broj: 03/5-34-1548-4/2012 od 20.09.2012. godine, Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
za prijem pripravnika u Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH

Poništava se Javni konkurs za prijem pripravnika u Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz”, „Dnevni list” i „Oslobođenje” dana 13.08.2012. godine i 20.08.2012. godine, i to:

01. Pripravnik, dipl. pravnik, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke – 1 (jedan) izvršilac

02. Pripravnik, dipl. ekonomista, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke – 2 (dva) izvršioca

(adsfbih.gov.ba)