Otvoren javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja Brčko

YEP inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja.


YEPInkubator 669x350 1

Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske, a koji su u periodu 2018.-2020. godine u saradnji sa preko 40 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje u BiH realizirali YEP/IMPAKT inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavljaju realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta preduzetnika i malih preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP/IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na linku.

U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT, Vlade Brčko distrikta BiH i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u 2020. i 2021. godini realizira se program YEP inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvati program preduzetničke obuke za do 35 učesnika sa područja Brčko distrikta BiH te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za ukupno do 8 novih poslovnih poduhvata na području Distrikta u ukupnoj realizaciji Programa. Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja preduzetništva YEP inkubator poslovnih ideja 2021 – Grupa 3.

Opis programa

YEP inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

 • Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
 • Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
 • Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 9.000 KM (osnovni iznos granta dodatno sufinansira ZZZBDBIH) za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do 4 poslovne ideje na području Brčko distrikta BiH u okviru Grupe 3).
 • Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim preduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika, Investicijska fondacija Impakt i predstavnici Vlade Brčko distrikta BiH i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku isključe bilo kojeg preduzetnika iz procesa pružanja podrške.

Ko može aplicirati za program?

 • Fizičko lice sa prebivalištem na području Brčko distrikta BiH.
 • Vlasnici postojećih biznisa sa sjedištem na području Brčko distrikta BiH koji su registrovani u 2020. godini i 2021. godini zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Dodatno, potrebno je

 • Da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu preduzetničke djelatnosti ili privrednog društva, sa minimalno jednim zaposlenim. U slučaju start up biznisa neophodno je da se realizacijom projekta osigura zapošljavanje najmanje jedne osobe na period od 6 (šest) mjeseci.
 • Da aplikant pripada jednoj ili više ciljnih grupa kako je navedeno ispod.
 • Da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovnom aktivnošću.
 • Da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima koje obuhvata poslovna ideja.
 • Da aplikant nije aplicirao/koristio sredstava u okviru Programa samozapošljavanja Brčko distrikta BiH u 2020. godini koji je usvojen na 125. vanrednoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH održanoj 28. oktobra 2020. godine, broj predmeta:13-002600/20, broj akta: 01.11-1161DS-009/20 od 28.10.2020.godine.

Ciljne grupe:

 • Nezaposlena lica koja aktivno traže zaposlenje u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i sa prebivalištem na području Brčko distrikta BiH;
 • Zaposleni sa prijavljenim mjestom boravka na području Brčko distrikta BiH, a koji bi željeli da pokrenu vlastiti biznis;
 • Vlasnici postojećih biznisa sa sjedištem na području Brčko distrikta BiH koji su registrovani u 2020. i 2021. godini zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Propozicije učešća u Programu

Za učešće u YEP Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta i/ili realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.) start up biznisa koji su registrovani u 2020. i 2021. godini. Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: privredno društvo uz obavezu zapošljavanja zaposlenika i samostalni preduzetnik.

Također, u Programu ne mogu učestvovati zaposlenici Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, Vlade Brčko distrikta BiH i članovi njihovih užih porodica (majka, otac, očuh, maćeha, brat, sestra, suprug/a, dijete, djed i baka), niti korisnici koji su ranije podržani kroz Program YEP inkubator poslovnih ideja, izuzev osnivanja potpuno novih poslovnih poduhvata.

Kako aplicirati na Program?

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 16.11.2021. godine. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski, na zvaničnoj web stranici ili lično na Info pultu Vlade Brčko distrikta BiH.

Uz ispunjeni prijavni formular dostavlja se i kopija rješenja o registraciji – za postojeće biznise.

Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj formi u zatvorenoj koverti, putem protokola Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu (šalter broj 9) ili putem pošte na adresu:

 • Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu,
 • Bulevar mira br. 1, Brčko distrikt BiH,
 • sa naznakom: „Prijava za učešće u programu YEP inkubator poslovnih ideja – Grupa 3“.

Javni poziv ostaje otvoren do 16.11.2021. godine.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti na broj telefona Investicijske fondacije Impakt Sarajevo 033 202 043 kao i e-mail-a info@impakt.ba. Dodatne informacije mogu se dobiti u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na broj telefona: 049 233 661 ili e-mail: poslodavci@zzzbrcko.org, kao i u Odjeljenju za privredni razvoj Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar Mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH, na telefon 049 220 289 ili pak putem e-mail-a amra.abadzic@bdcentral.net.