Konkurs za mobilnost na Politehničkom institutu u Viseu

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine na Politehničkom Institutu u Viseu (Portugalu).


STUDIJSKE OBLASTI:

Advertisements

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Politehničkom Institutu u Viseu dostupne su one studijske oblasti koje su date ovdje.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR(za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

DOKUMENTACIJA:

 1. Prijavni formular (objašnjeno ispod)
 2. Nominacijsko pismo – potpisano od strane prodekana
 3. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 4. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 5. CV (Europass form)
 6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za strane jezike kojim se dokazuje minimalni nivo B1 za poznavanje jezika ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 7. Fotografija (kao za pasoš)
 8. Skenirana stranica pasoša

Napomena: postoji poseban prijavni formular koji morate online popuniti ovdje, online poslati, isprintati taj aplikacijski dokument, potpisati i dostaviti našoj službi sa ostalom traženom navedenom dokumentacijom.

Advertisements

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za prijavu je do 24.11.2017. godine do 15 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci) za studente,
 • prijavljujete se za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine 8sredina februara do kraja juna 2018. godine),
 • prije prijavljivanja kontaktirajute kontakt osobe na Politehničkom institutu u Viseu kako biste dobili sve potrebne informacije o studijskim programima – kontakt podaci su dati ovdje.
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju i nominacijsko pismo, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

(STUDOMAT.ba)