Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2017/18. godinu

Vlada Češke Republike i ove godine je raspisala Konkurs za dodjelu stipendija za studij u ovoj evropskoj državi za studente koji su građani i stalno borave u Bosni i Hercegovini.


Foto: AVAZ
Foto: AVAZ

Ko može da se prijavi za stipendije Vlade Republike Češke?

Kandidati moraju:

  • biti gradjani Bosne i Hercegovine te imati trajni boravak u Bosni i Hercegovini,
  • kandidati sa dvojnim državljanstvom, od koje je jedno iz EU, nemaju prava da se prijave za vladinu stipendiju, kao ni studenti sa trajnim boravkom u Republici Češkoj,
  • biti spremni da počnu i uspješno završe čitav program univerzitetskog studija (dodiplomski ili postdiplomski ili doktorski) u Republici Češkoj, i to na jednom od javnih univerziteta,
  • do prije početka studiranja u Češkoj završiti prethodni stepen obrazovanja (kandidati za dodiplomski studij moraju u prethodnoj godini da završe srednju školu, kandidati za postdiplomski moraju da završe dodiplomski i t.d.).

Koji smjer, koji program i na kojem jeziku mogu da studiram uz stipendije Vlade Republike Češke?

Stipendije Vlade Republike Češke za akademsku 2017/2018. godinu se nude za:

  • dodiplomske, postidplomske i doktorske programe na češkom jeziku (program obuhvata jednogodišnje obavezno studiranje češkog jezika prije nego što je kandidat primljen na studij izabranog smjera), i to za sljedeće smjerove: (1) tehničko-ekonomski smjerovi, (2) društveno-naučni smjerovi, (3) medicina.
  • postdiplomske i doktorske programe na engleskom jeziku (program pretpostavlja dovoljno znanje engleskog jezika, koje se provjerava putem testa), i to za sljedeće smjerove: (1) economics, (2) agriculture, (3) informatics, (4) environment, (5) energetics.

Studenti, koji ispunjavaju sve gore navedene uslove moraju popuniti ON LINE prijavu na adresi: registr.dzs.cz/registr.nsf.

Prijava mora biti popunjena najkasnije do 30. septembra 2016. godine. Ovog dana će sistem biti zatvoren i popunjavanje aplikacija neće više biti moguće.

Šta će se desiti nakon toga što se preko interneta prijavim?

Nakon uspješno završene prijave ćete dobiti e-mail sa potvrdom Vaše registracije i sa informacijom od kada i na koji način će Vam biti omogućeno polaganje testa opštih sposobnosti za studiranje (i testa znanja engleskog jezika, ukoliko budete izabrali smjer studiranja na engleskom jeziku). Testovi se polažu on line. Svaki student tako polaže test individualno i može ga polagati na bilo kojem mjestu sa priključkom na internet (kući, u školi, internet kafiću, i t.d.).

Test opštih sposobnosti za studiranje traje 30 minuta, sadrži 15 pitanja i moguće je polagati ga na pet različitih jezika (engleski, španski, fancuski, ruski ili češki). Student prije započetka testiranja sam izabere jezik, na kojem će test polagati. Upozoravamo da nakon ovog izbora, promjena jezika na kojem ćete polagati ovaj test nije više moguća!!!

Test znanja engleskog jezika (za one koji su izabrali smjer i program na engleskom jeziku) traje 60 minuta i sadrži 100 pitanja podijeljenih u 4 sekcije. Nivou znanja potrebni za uspješno završenje ovog testa odgovara kategoriji B2 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL).

Dakle, sve do trenutka završetka testiranja radite individualno, on line preko interneta, i sve – uključujuće testiranje – mora biti završeno do 30. septembra 2016.

Da li uopšte moram da putujem u Sarajevo i da posjećujem Ambasadu Republike Češke?

Da, ali samo ukoliko budete uspješni u prvom krugu (on line testovi). Na osnovi rezultata testiranja će najbolji kandidati biti tokom oktobra mjeseca kontaktirani od strane Ambasade Republike Češke u Sarajevu i pozvani na motivacijski razgovor u prostorije Ambasade. Cilj ovih razgovora je da se zajedno sa rezultatima on-line testova napravi opšta slika motivacije i ličnih kvaliteta kandidata.

Prilikom individualnog razgovora student mora donijeti identifikacijsku kartu sa slikom i kopije svjedočanstva. Studenti koji apliciraju za postdiplomske (magistarske) programe moraju donijeti i kopiju indeksa.

Ukoliko kandidat u ovoj školskoj godini (2017/2018.) tek završava srednju školu umjesto maturske svjedodžbe ili diplome dovoljno je da dostavi uvjerenje o upisu u završnu godinu srednje škole (kopija svjedočanstva o završenom trećem razredu).

Ukoliko kandidat u ovoj školskoj godini (2017/2018.) tek završava dodiplomski program i aplicira za postdiplomski (magistarski) dovoljno je da dostavi uvjerenje o upisu u aktualnu godinu fakulteta (kopija indeksa ili ekvivalentan dokument).

Kandidat može prilikom razgovora fakultativno priložiti i drugu dokumentaciju na češkom, engleskom ili b/s/h jeziku (naprimjer kopije preporuka profesora, dokazi o završenju jezičkih ili stručnih tečaja, životopis itd).

Nakon obavljenih razgovora će studenti, koji nisu uspjeli, biti obaviješteni putem automatski generiranog e-maila. Uspješni studenti će dobiti e-mail sa pozivom da Ambasadi pismenim putem dostave isprintane i potpisane prijave i prateću dokumentaciju (o konkretnom terminu za dostavu dokumentacije će studenti biti naknadno obaviješteni).

Kada ću saznati da li sam primljen/a?

U aprilu 2016. godine će se u Pragu sastati posebna komisija za stipendije, koju čine predstavnici Ministarstva obrazovanja, omladine i sporta Republike Češke i drugih nadležnih institucija, koja će donijeti definitivnu odluku o dodjeljivanju stipendija. Na osnovi odluke će Ministarstvo putem Ambasade na kraju maja/početkom juna 2017. godine dostaviti uspješnim studentima definitivno rješenje o dodjeljenju stipendije. Zajedno sa rješenjem će primljeni studenti dobiti poziv da apliciraju za dozvolu za dugotrajni boravak u Češkoj u svrhu studiranja.

Oni koji žele da studiraju na češkom jeziku mogu da vrijeme izmedju slanja dokumentacije i dobivanja rješenja o dodjeli stipendije iskoriste za pripremu – studiranje češkog jezika. Češki jezik je moguće učiti na Filozofskim fakultetima u Banja Luci i Sarajevu (lektorati češkog jezika). Kurseve organizuju i Udruženja čeških sunarodnjaka Češka beseda. U Mostaru i Tuzli moguće je dogovoriti individualne časove.

Kome se obratiti za dodatni savjet?

Obratite se Ambasadi Republike Češke u Bosni i Hercegovini putem e-maila (adresa: development_sarajevo@embassy.mzv.cz), rado ćemo Vam pomoći.

Za opšte informacije o Republici Češkoj preporučujemo web stranicu www.czech.cz.

Za detaljnije informacije o programu stipendiranja Vlade Republike Češke možete takodjer da pročitate opšta pravila za dodjeljivanje stipendija Vlade Republike Češke.

Prilozi:

(Stipendije.ba)