BBI i RCC: Stipendije za učenike i studente sa područja Općine Srebrenica i Bratunac 2015/16.

BBI banka i Regionalno vijeće za saradnju (Regional Cooperation Council - RCC) stipendirat će deset učenika i studenata iz Srebrenice i Bratunca.


Konkurs BBI i RCC za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja Općine Srebrenica i Bratunac u akademskoj 201516. godini

Na osnovu Sporazuma od 01.12.2015. godine o podržavanju edukacije mladih, Komisija BBI za izbor i dodjelu stipendija u saradnji sa Vijećem za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Coucil – RCC), raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu 10 stipendija za 2015/2016. godinu
za mlade sa područja Općine Srebrenica i Općine Bratunac

Pravo na konkurs imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta, državljani BiH, sa mjestom prebivališta na teritoriji Općine Srebrenica i Općine Bratunac.

Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 10 rata iznosi KM protuvrijednost iznosa od EUR 100,00.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama dostaviti konkursnoj Komisiji sa naznakom «Konkurs za stipendije za mlade sa područja Općine Srebrenica i Općine Bratunac» lično/osobno predajom u prostorijama filijale BBI u Bratuncu slijedeće dokumente:

  • Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);
  • Kopija rodnog lista;
  • CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca);
  • Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta;
  • Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene školske/akademske godine 2014./2015.);
  • Odgovarajući dokumenat da u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50%;
  • Kućnu listu;
  • Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);
  • Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.);
  • Izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije.

Aplikacije koje ne ispunjavaju eliminatorni kriterij (da se ne radi o učenicima/studentima sa mjestom prebivališta na područjuOpćine Srebrenica i Općine Bratunac), neće biti zaprimane, odnosno neće biti uzete u razmatranje.

Prednost pod istim uvjetima sa ostalim kandidatima imaju studenti iz porodica šehida, odnosno poginulih boraca, odnosno studenti u čijim porodicama postoje pripadnici RVI preko 50%, civilnih žrtava rata stepena invaliditeta iznad 70%, logoraša i demobiliziranih boraca.

Komisija će razmatrati sve potpune prijave zaprimljene do četvrtka, 28.01.2016. godine do 12,00 sati.

BBI zadržava dokumentaciju za učenike/studente dobitnike stipendija. BBI neće vraćati dokumentaciju ostalim aplikantima, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključujući pravo BBI da istu uništi.

Za više informacija posjetite: www.bbi.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon: 0800 200 20 ili putem e-mail-a: info@bbi.ba.

(STUDOMAT.ba)