Kako pravilno napisati titulu i akademski naziv nakon završenog studija?

Srećom, akademski i stručni nazivi, te njihove skraćenice regulisane su Pravilnikom...


bottom view of young graduated students throwing up hats in front of blue sky
Ilustracija: STUDOMAT

Završetkom visokoškolskog obrazovanja, osim fotografija sa cvijećem ispred fakulteta i brojnih uspomena, stičemo i akademski naziv ili stepen.

Mnoge osobe se susreću sa dilemom – kako pravilno napisati stečenu titulu nakon završenog fakulteta.

Na osnovu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i člana 58. stav (1.) Zakona o visokom obrazovanju, ministar obrazovanja i nauke, na prijedlog Univerziteta u Sarajevu, 2008. godine donesen je Pravilnik o korištenju akademskih titula i stjecanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo.

Ovim Pravilnikom reguliše se način korištenja akademskih titula i sticanje naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama Kantona Sarajevo.

Stepen ciklusa studija završava se uspješnim izvršavanjem svih obaveza utvrđenih studijskim programom. Svaki stepen ciklusa studija ima utvrđen broj studijskih bodova (ECTS) čijim ostvarenjem se stiče određena akademska titula, naučno ili stručno zvanje.

Prvi ciklus studija

Završetkom stepena prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri i najviše četri studijske godine, sa ostvarenih 180, odnosno 240 ECTS studijskih bodova, stiče se akademska titula, odnosno stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor za određenu oblast, uz bližu oznaku odsjeka ili smjera.

Za studij iz grupe tehničkih nauka u trajanju od 180 ECTS studijskih bodova pored zvanja Bakalaureat/Bachelor dodaje se i titula Inžinjer, sa bližom oznakom odsjeka ili smjera.

Drugi ciklus studija

Završetkom stepena drugog ciklusa univerzitetskog studija, u trajanju od najmanje jednu i najviše dvije studijske godine, sa ostvarenih 60, odnosno 120 ECTS studijskih bodova, što sa prvim ciklusom studija ukupno iznosi 300 ECTS studijskih
bodova, stiče se akademska titula i zvanje Magistar za određenu oblast uz bližu oznaku odsjeka ili smjera.

Za studij iz grupe tehničkih nauka u trajanju od 120 ECTS studijskih bodova pored zvanja Magistar dodaje se i titula Diplomirani inžinjer sa naznakom odsjeka ili smjera.

Treći ciklus studija

Završetkom stepena trećeg ciklusa univerzitetskog studija u trajanju od tri studijske godine, sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova, što sa prvim i drugim ciklusom studija ukupno iznosi 480 ECTS studijskih bodova, stiče se akademska titula i naučno zvanje Doktor nauka ili Doktor umjetnosti sa naznakom naučne, odnosno umjetničke oblasti.

Skraćenice

Skraćenica zvanja Bakalaureat/Bachelor označava se sa “BA”, a Magistar sa “MA” i stavlja se iza imena i prezimena lica koje ga je steklo.

Skraćenica zvanja Doktor nauka/umjetnosti označava se sa “Dr” stavlja se ispred imena i prezimena lica koje ga je steklo.