Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata

Senat Univerziteta u Sarajevu raspisao je Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata.


UNSA konkurs

Na osnovu člana 117. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i članova 50. i 51. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu na osnovu Odluke broj: 01-5641/16 od 28. 09. 2016. godine,

raspisuje

Javni oglas
za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata

• Broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata – 1

 1. Uvjeti za izbor člana Upravnog odbora iz reda studenata:
  1. da je državljanin BiH,
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina,
  3. da ima status studenta prvog ili drugog ciklusa studija,
  4. da je član Skupštine Studentskog parlamenta,
  5. da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
  6. da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.
 2. Mandat člana Upravnog odbora iz reda studenata traje jednu (1) godinu.
 3. Uz prijavu, kandidat za člana Upravnog odbora iz reda studenata dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
  1. uvjerenje o državljanstvu BiH,
  2. izvod iz matične knjige rođenih,
  3. potvrdu fakulteta/akademije o statusu studenta,
  4. potvrdu Skupštine Studentskog parlamenta o članstvu u Skupštini,
  5. potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:
   1. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,
   2. da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
   3. da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.
  6. Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.
 4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu. Datum objave: 05.10.2016. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:

Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

(STUDOMAT.ba)