Izvrsni rezultati mladog naučnika sa Mašinskog fakulteta UNSA: Naučni rad publikovan u renomiranom časopisu

Rad mladog naučnika objavljen je u renomiranom časopisu sa visokim rejtingom.


Meccanica

Naučni rad “On the dynamics of vibro-impact systems with ideal and non-ideal excitation” predstavlja pionirski rad iz oblasti vibro-udarnih sistema sa neidealnom pobudom.

Istraživanje iz ove oblasti je plod naučnoistraživačke saradnje višeg asistenta dr. Džanka Hajradinovića (katedra za Mehaniku, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu) sa kolegama sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Miodragom Zukovićem i prof. dr. Ivanom Kovačić.

Rad je publikovan u renomiranom časopisu iz oblasti Njutnove mehanike, Meccanica (SJR Journal Impact Quartile Q1).

Pored izuzetno kvalitetnog sadržaja, rad prvi put stavlja na istraživački radar oblast vibro-udarnih sistema sa neidealnom pobudom i otvara novi, još neistraženi, prostor analize ove vrste mehaničkih sistema. Po znanju autora i uvida u šire baze podataka ova vrsta sistema nije nigdje istražena i ukazuje na nužnost analize istih jer posjeduju svoje kvalitativne razlike u odnosu na druge sisteme.

Grupa autora planira kroz nastavak naučnoistraživačkog rada objaviti još par naučnih radova iz ove oblasti također u renomiranim časopisima.

Pored naučnoistraživačkog uspjeha, veoma je značajno i uspostavljanje saradnje između dva univerziteta u oblasti istraživanja i istraživačke djelatnosti.

Sažetak rada je dostupan ovdje.