ITF Enhancing Human Security: Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2015/2016.

Neprofitna organizacija ITF Enhancing Human Security (ITF) raspisuje konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2015/2016. godini.


ITF Enhancing Human Security

Pozivaju se studenti visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, koji su žrtve mina ili NUS (neeksplodiranih ubojitih sredstva) odnosno članovi njihovih porodica, da predaju aplikacije za stipendiranje studija u 2015/2016. akademskoj godini.

Pravo sudjelovanja u konkursu imaju studenti – podnosioci aplikacija koji su upisani u visokoškolski, univerzitetski, magistarski ili doktorski studijski program i imaju otvoren transakcijski račun, pod uvjetom da su oni ili član njihove porodice stradali od protivpješadijske mine ili NUS.

Aplikacija na konkurs treba da uključuje:

  • Biografiju sa osvrtom na minsku nesreću koja obavezno uključuje lične podatke aplikanta (ime i prezime, starost i pol aplikanta, adresa, broj telefona i e-mail adresa)
  • Kratko pismo s pojašnjenjem o načinu na koji bi stipendiranje pomoglo studentu
  • Dokaz o upisu u visokoškolski, univerzitetski, magistarski ili doktorski studijski program u Bosni i Hercegovini
  • Dokument kojim se dokazuje da se radi o osobi ili članu porodice osobe koja je stradala od protivpješadijske mine ili NUS
  • Preslik podataka o transakcijskom računu / bankovne kartice

Primaoci stipendija će biti u obavezi da redovno ispunjavaju studijske obaveze te na kraju akademske 2015/2016. godine ITF-u dostave potvrdu o ispunjenim uslovima za upis u sljedeću godinu školovanja ili potvrdu o završetku studija. Primaoci stipendija će također biti u obavezi da ITF-u krajem akademske godine pošalju izvještaj o tome kako im je stipendija koristila.

Prijavu s traženim dokumentima potrebno je dostaviti na adresu:

ITF Enhancing
Human Security, Zabrv 12, 1292 Ig, Slovenija

u zatvorenoj koverti s naznakom:

»Aplikacija za stipendiranje 2015/2016.«

najkasnije do 15.09.2015.

Izabrani studenti o izboru će biti obavješteni najkasnije do 23.09.2015.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: info@itf-fund.si

Projekt stipendiranja žrtava mina ili NUS odnosno članova njihovih porodica koji implementira ITF finansira se od strane Republike Turske.

(STUDOMAT.ba)