Humanity in action: Poziv za učešće u programu

PDVIAGMM je desetomjesečni program koji ima za cilj da prenese znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, da stimuliše kritičko razmišljanje o osjetljivim temama, te da potakne razvoj komunikacijskih i istraživačkih vještina kod učesnika.


humaniti in action2

Program se sastoji od više komponenti koje obuhvataju devetodnevni edukacijski program, individualno istraživanje, trodnevni projekat menadžment treninga, implementaciju grupnih projekata, promocije rezultata grupnih projekata u medijima, te ceremonije zatvaranja.

Devetodnevni edukacijski program, koji se održava u decembru 2020. godine, prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu. Praktična komponenta ovog dijela programa će biti usmjerena na razvoj liderskih i komunikacijskih vještina, na promovisanje upotrebe društvenih mreža u svrhu aktivizma, te na razvoj istraživačkih vještina.

pdviagmm 2020 21 promo cir

 

Individualno istraživanje, koje će trajati duže – do februara sljedeće godine, će omogućiti učesnicima da istražuju pitanje od njihovog interesa, a koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjere diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih. Učesnicima će biti dodijeljeni i mentori koje će moći konsultovati u procesu istraživanja.

Nakon toga će biti organiziran trodnevni projekt menadžment trening, u martu, te on predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja, ali i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta. Grupni projekti koji budu tada sastavljeni, bit će implementirani tokom aprila i juna 2021. godine. Nakon toga se vrši promocija projekata, te se završna ceremonija održava u septembru.

Sve troškove učešća za 15 studenata i studentica snosi organizator, a studenti će na kraju projekta dobiti i certifikat. Prijave su otvorene do 5. novembra 2020. godine, a sve o projektu pročitajte ovdje.