HEA BiH: Održan sastanak regionalnih agencija i tijela za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine bila je domaćin 2. regionalnog sastanka agencija i tijela za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.


Foto: HEA BiH
Foto: HEA BiH

Centralna tema sastanka u Banjaluci bila je  akreditacija studijskih programa, odnosno  iskustva  institucija za osiguranje kvaliteta u pripremi i realizaciji ovih postupaka.

Učesnike sastanka u Banjaluci pozdravio je direktor Agenije prof.dr Enver Halilović koji je istakao da nakon prvog  sastanka koji je održan u Zagrebu, intencija Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine jeste da nastavi razmjenu  iskustava institucija u oblasti osigurаnja kvaliteta u visokom obrazovanju.

– Naš  zajednički interes ogleda se i u činjenici da značajan broj studenata iz regije studira u Bosni i Hercegovini, profesori iz regije su predavači na našim univerzitetima, ali i obratno. Sve te činjenice stvaraju i novu obavezu da  kontinuirano radimo na daljoj internacionalizaciji visokog obrazovanja, pobošljanju mobilnosti, ne samo studenata i nastavnika već i osoblja agencija, unapređenju prenosa znanja u  procesima osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanja, a sve s ciljem da se uspostavi dobra praksa u akreditaciji i ocjenjivanju studijskih programa, naveo je Halilović.

On je dodao da je u Državnom reigstru akreditovanih visokoškolskih ustanova koji vodi Agencija, trenutno upisano 27 visokoškolskih ustanova, dok se u nekoj od faza postupka nalazi još pet ustanova. Nakon institucionalne akreditacije, nastavio je Halilović, izazov koji nas očekuje je akreditacija studijskih programa. Govoreći o novim Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, direktor Agencije je naveo da njihov akcenat upravo i jeste na kvalitetu studijskih programa.

– Posebno je apostrofirana važnost ishoda učenja i njihovog povezivanja sa standardima kvalifikacije, nacionalnim kvalifikacionim  okvirom i Okvirom za kvalifikacije Evropskog prostora visokog obrazovanja. Od studijskih programa očekuje se da budu dizajnirani u skladu sa predviđenim procedurama, da imaju postavljene ciljeve, uključujući i jasno definisane ishode učenja povezane sa standardom kvalifikacije, te da u njihovoj izradi obavezno budu uključeni studenti i sve druge zainteresovane strane, zaključio je Halilović.

U prvom dijelu sastanka predstavnici agencija iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Albanije predstavili su svoja iskustva u akreditaciji, prije svega studijskih programa.

Različita rješenja u zemljama u regionu bila su osnova za diskusiju, koja je uslijedila nakon predstavljanja glavnih karakteristika, dosadašnjih procedura, ali i planova u akreditaciji u vioskom obrazovanju. Zajednička ocjena je da  prostor za unapređenje uvijek postoji, a ustanovljavanje dobre prakse u skladu sa evropskim standardima i smjernicima u ovoj oblasti je cilj kojem teže svi akteri u procesima osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju.

Na sastanku je razgovarano o mogućnost formiranja regionalnog udruženja agencija i tijela na državnom nivou za osiguranje kvaliteta s ciljem obezbjeđenja kontinuiteta  komunikacije, stvaranja prepoznatljivosti i međusobnog jačanja i povezivanja, saopšteno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovin.

Događaj u Banjaluci okupio je predstavnike Nacionalne agencije Repubike Slovenije za kvalitet u visokom obrazovanju (NAKVIS), Agencije za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske (AZVO), Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Srbije (KAPK), Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine i  Agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Albanije.

Prvi sastanak u sličnom sastavu održan je u novembru 2015. godine u Zagrebu.

(STUDOMAT.ba)