Gradska uprava Grada Bijeljine: Konkurs za prijem 51 pripravnika

Gradska uprava Grada Bijeljine otvorila je Konkurs za prijem 51 pripravnika sa visokom stručnom spremom na određeno vrijeme. Konkurs ostaje otvoren do 28.07.2016. godine.


TRG KRALJA PETRA Bijeljina

Opis radnog mjesta

 1. diplomirani ekonomista – 25 (dvadesetpet) izvršilaca
 2. diplomirani pravnik – 15 (petnaest) izvršilaca
 3. strukovni ekonomista – 2 (dva) izvršioca
 4. diplomirani inženjer saobraćaja – 2 (dva) izvršioca
 5. diplomirani inženjer računarstva i informatike – 2 (dva) izvršioca
 6.  inženjer arhitekture – 1 (jedan) izvršilac
 7. profesor fizičkog vaspitanja – 1 (jedan) izvršilac
 8. menadžer – (jedan) izvršilac
 9. diplomirani inženjer šumarstva – 1 (jedan) izvršilac
 10. profesor razredne nastave – 1 (jedan) izvršilac

Pripravnički staž za lica sa visokom stručnom spremom traje godinu dana.

U zavisnosti od stručne spreme pripravnika obezbjeđuje se stručno osposobljavanje uz obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta prema njegovoj stručnoj spremi uz nadzor neposrednog rukovodioca.

Opšti uslovi za kandidate su:

 1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u upravi jedinice lokalne samouprave;
 5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
 6.  da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog Suda, a da se nisu povinovali po nalogu da se pojave pred Sudom (član 9. tačka 1. Ustava BiH).

Posebni uslovi:

Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180 ili 240 ECTS/ESPB bodova i stečenim zvanjem pod:

 1. diplomirani ekonomista
 2. diplomirani pravnik
 3. strukovni ekonomista
 4. diplomirani inženjer saobraćaja
 5. diplomirani inženjer računarstva i informatike
 6. inženjer arhitekture
 7. profesor fizičkog vaspitanja
 8. menadžer
 9. diplomirani inženjer šumarstva
 10. profesor razredne nastave

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju lica koja prvi put zasnivaju radni odnos sa stečenom visokom stručnom spremom.

Nespojivost i sukob interesa:

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano članom 151. i 151a. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13).

Potrebna dokumenta:

Kandidat je dužan uz svojeručno potpisanu prijavu (sa adresom prebivališta i brojem telefona) dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (ili ovjerene kopije istih):

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 2. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci, osim u slučajevima kada izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važenja);
 3. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće kandidat koji bude izabran u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Konkursa);
 4. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo shodno tački 4. opštih uslova, izdato od strane MUP-a prema mjestu rođenja – kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske, lično će dostaviti uvjerenje, a za kandidate rođene u Republici Srpskoj koji uđu u uži izbor, Komisija će uvjerenje tražiti službenim putem od nadležnog organa (ne starije od 6 mjeseci);
 5. ovjerenu izjavu kandidata:
  1. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,
  2. da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužbom tog Suda, a da se nisu povinovali po nalogu da se pojave pred Sudom (član 9. tačka 1. Ustava BiH),
  3. da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 151. i 151a. Zakona o lokalnoj samoupravi;
 6. dokaz o završenoj stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju);

Ukoliko više kandidata na rang – listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status borca, člana porodice poginulog borca i ratnog vojnog invalida, kako je propisano čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05 i 118/09), te pripadnici drugih konstitutivnih naroda u smislu člana 119. stav 2, a saglasno članu 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 10/04, 42/05, 118/05 i 98/13). Da bi ostvarili navedenu prednost, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 37. i 55. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i člana 119. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“, Dnevnom listu „Glas Srpske“ i na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 08 do 16 časova ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik Grada Bijeljina, Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Bijeljina).

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

(zzzrs.net)