FMON: Potpisani ugovori za 24 odobrena projekta Univerziteta u Sarajevu

Nakon objavljenih rezultata Konkursa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini, protekle sedmice je u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu upriličeno potpisivanje ugovora od prof. dr. Faruka Mekića, prorektora za naučnoistraživački/ umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, i voditelja odobrenih projekata Univerziteta u Sarajevu.


fmon logo1

Odobreni projekti Univerziteta u Sarajevu:

 1. Prirodno-matematički fakultet, Ispitivanje karaktera transporta skokovima varijabilnog dosega u granularnim filmovima kalijeve plave bronze (K0.3MoO3), dr. sc. Maja Đekić
 2. Prirodno-matematički fakultet, Fitohemijsko istraživanje aktivnih konstituenata nekih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta familije Astaraceae, dr. sc. Milka Maksimović
 3. Prirodno-matematički fakultet, Nelinearni atomski procesi u jakom bihromatskom laserskom polju, dr. sc. Senad Odžak
 4. Prirodno-matematički fakultet, Kompleksi rutenija sa flavonoidima kao potencijalni lijekovi: sinteza i karakterizacija, dr. sc. Emira Kahrović
 5. Prirodno-matematički fakultet, Određivanje sastava i sadržaja odabranih fenolskih spojeva HPLC-ED metodom u biljkama roda Crataegus L., dr. sc. Amira Čopra-Janićijević
 6. Prirodno-matematički fakultet, Bifurkacije i globalna dinamika određene frakcionalne diferentne jednadžbe drugog reda sa kvadratnim članovima, dr. sc. Esmir Pilav
 7. Prirodno-matematički fakultet, Strukturni aspekti antioksidativnog i enzim-inhibicijskog djelovanja odabranih fenolskih kiselina i njihovih derivata, dr. sc. Danijela Vidić
 8. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Zločin nad djecom u Goraždu tokom opsade 1992–1995, dr. sc. Rasim Muratović
 9. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Demografski gubici tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992–1995. u općini Glamoč,  dr. sc. Elijas Tauber
 10. Stomatološki fakultet sa klinikama, Evaluacija prisustva dentalnog straha i anksioznosti kod djece u BiH, dr. sc. Sedin Kobašlija
 11. Elektrotehnički fakultet, Razvoj modela za proračun parametara kompleksnih uzemljivačkih sistema, dr. sc. Irfan Turković
 12. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Tehnologija genotipizacije tumorskih glasnika u tjelesnim tekućinama kao osnov za ranu i neinvazivnu karakterizaciju tumora prostate, dr. sc. Lejla Pojskić
 13. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Razvoj i informaciono unapređenje Regionalne baze podataka o biodiverzitetu – REBIDA, dr. sc. Belma Kalamujić
 14. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Razvoj multiplex sistema za simultanu identifikaciju transgenih formi kukuruza, dr. sc. Adaleta Durmić-Pašić
 15. Farmaceutski fakultet, Alternativne metode za određivanje rezidua antibiotika u medu, dr. sc. Ervina Bečić
 16. Farmaceutski fakultet, Ispitivanje antioksidativnog statusa biljaka koje se koriste u ishrani na bosanskohercegovačkom tržištu, dr. sc.  Aida Šapčanin
 17. Institut za historiju, Politička uloga vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 20. stoljeća, dr. sc. Husnija Kamberović
 18. Mašinski fakultet, Nekonvencionalni postupci obrade: Rezanje metala laserom i plazmom, dr. sc. Đerzija Begić-Hajdarević
 19. Orijentalni institut, Kulturna povijest Bosne u osmanskom periodu: Teorijsko-metodološke implikacije digitalne katalogizacije rukopisa bosanskih autora na orijentalnim jezicima u jedinstvenoj bazi podataka, dr. sc. Dželila Babović
 20. Medicinski fakultet, Morfometrijsko ispitivanje karakteristika miokardnih mostova značajnih za nastanak i intenzitet koronarne insuficijencije, dr. sc. Almira Lujinović
 21. Medicinski fakultet, Procjena antioksidativnih i antiinflamatornih učinaka alfa-tokoferola i gama-tokotrienola kod štakora sa induciranim reumatoidnim artritisom, dr. sc. Almira Hadžović-Džuvo
 22. Medicinski fakultet, Analiza kvalitativnih i kvantitativnih svojstava otisaka prstiju i dlana oboljelih od karcinoma dojke, dr. sc. Jasmin Mušanović
 23. Medicinski fakultet, Genetički uzroci neplodnosti i umanjenog nataliteta u bh. populaciji osoba s reproduktivnim problemima, dr. sc. Mirela Mačkić-Đurović
 24. Institut za jezik, Miris dunja – Odabrane sevdalinke iz Bosne i Hercegovine / The Scent of Quinces – Selected traditional loce songs from Bosnia-Herzegovina, dr. sc. Alen Kalajdžija

(UNSA.ba)