ELSA Sarajevo: Održana “Klinika iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava”

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) Sarajevo je drugu godinu zaredom organizovalo i realizovalo pravnu Kliniku iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava.


ELSA Sarajevo Održana Klinika iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava 1

Prepoznajući potrebu obrazovanja studenata prava o Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, te prakse Evropskog suda za ljudska prava, ELSA Sarajevo organizuje pravnu Kliniku kao vid neformalnog obrazovanja.

Advertisements

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava ima posebno mjesto u Ustavu BiH. Sudska praksa Suda u Strasbourgu je obvezujuća za sve sudove u BiH. S obzirom na nedostatke u formalnom obrazovanju koji se ogledaju u vrlo siromašnom obrazovanju o pravu ljudskih prava Vijeća Evrope te nepostojanju adekvatne pripreme za tim Univerziteta u Sarajevu za Regionalno takmičenje u ljudskih pravima u organizaciji Civil Rights Defenders-a, ELSA Sarajevo je odlučila da uz tehničku podršku Pravnog fakulteta organizuje ovu pravnu kliniku. Ukupni fond časova jeste 29. U ak. 2015/2016.g. 25 studenata je učestvovalo na 13 predavanja i dvije vježbe. Predavači su bili istaknuti pravnici iz prakse, sudije ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, advokati i predstavnici akademske zajednice.

Predsjednik ELSA-e Sarajevo, Harun Išerić, je 23.9.2015.g. potpisao sa dekanom Pravnog fakulteta, gosp. Borislavom Petrovićem, Sporazum o implementaciji zajedničkog projekta „Klinika iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava“. Sporazumom je Pravni fakultet preuzeo obavezu obezbjeđivanja tehničke podrške Klinici, a ELSA Sarajevo sprovođenje konkursne procedure te dodjelu certifikata polaznicima.

ELSA Sarajevo Održana Klinika iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava (2)

Advertisements

Klinika je počela 19.10.2015. godine predavanjem sutkinje Ustavnog suda BiH, Valerije Galić na temu: „Zaštita ljudskih prava u ustavnopravnom poretku BiH“.

Predavanja su održala sljedeći predavača na sljedeće teme:

 1. Jasna Bakšić-Muftić, prof. dr na Pravnom fakultetu UNSA, „Sistem zaštite ljudskih prava u svijetu“,
 2. Belma Skalonjić, Ured zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom, „Put aplikacije: od poštanskog sandučeta do izvršenja presude,“
 3. Elma Veledar-Arifagić, advokatica, „Uvjeti dopustivosti aplikacije“,
 4. Aleksandra Martinović, sutkinja Ustavnog suda FBiH, „Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti“,
 5. Nedim Ademović, advokat i profesor Ustavnog prava na fakultetima u Bihaću i Zenici, „Sloboda misli i savjesti“,
 6. Mato Tadić, sudija Ustavnog suda, „Zaštita vlasništva“,
 7. Midhat Izmirlija, doc.dr na Pravnom fakultetu UNSA, „Zabrana diskriminacije“,
 8. Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava, „Evropski sud za ljudska prava – ustavni sud Evrope?“,
 9. Miodrag Simović, sudija Ustavnog suda BiH, „Pravo na pravično suđenje“,
 10. Emir Kovačević, „Sloboda religije u presudama Evropskog suda za ljudska prava“,
 11. Margarita Caca Nikolovska, sudija Ustavnog suda BiH, „Pravo na odbranu“,
 12. Mirza Hebib, dipl.iur., Rad na hipotetičkom slučaju“,
 13. Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda BiH, „Izazovi u primjeni sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava – da li je vrijeme da sudska praksa i de iure postane izvor prava u BiH?“.

Šest polaznika Klinike će predstavljati Pravni fakultet na X Regionalnom takmičenju u oblasti ljudskih prava, u maju 2016. godine u Hrvatskoj.

(STUDOMAT.ba)