Započet proces reakreditacije Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli je pozitivan pomak ostvario i u pogledu broja upisanih studenata u 2021. godini.


Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila izvještaj o radu i poslovanju JU Univerzitet u Tuzli za 2020.godinu.

Advertisements

Kako stoji u izvještaju, tokom prošle godine Univerzitet u Tuzli se susreo sa posebnim izazovom prilagođavanja rada i organizacije naučno – nastavnog procesa i drugih radnih procesa pandemiji koronavirusa.

10 kriterija za akreditaciju

Suočavanje s izazovom premještanja nastavnog procesa iz realnog u digitalnu sferu pokazalo je da je digitalizacija Univerziteta u Tuzli jedan od glavnih strateških ciljeva u narednom periodu.

Kao oblik pripreme za odgovor na situacije koje može izazvati pandemija univerzitet je pripremio i Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa. Istovremeno sa ovim aktivnostima univerzitet je uspješno proveo brojne aktivnosti na pripremi za reakreditaciju ove visokoškolske ustanove.

Advertisements

– Kao rezultat tih aktivnosti Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH je dala Preporuku o akreditaciji Univerziteta u Tuzli na period od narednih 5 godina. Od ukupno 10 kriterija za akreditaciju Univerzitet u Tuzli je potpuno ispunio njih sedam, što je veliki napredak imajući u vidu da su na prethodnoj akreditaciji u potpunosti bila ispunjena tek dva kriterija, ističu u Vladi TK.

Uz navedeno Univerzitet u Tuzli je pozitivan pomak ostvario i u pogledu broja upisanih studenata. Na sva tri ciklusa studija, u akademskoj 2020/21.godini upisano je 2.270 studenata, što je za njih 469 više nego prethodne godine. Usvojena je Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021-2027.godina, koja kao jedan od strateških ciljeva predviđa izgradnju Kampusa Univerziteta.

Laboratorijski kompleks

– Tokom 2020. formiran je i Tim za izradu strateškog plana Kampusa, te su izvršena i određena ulaganja u Kampus. Prije svega to se odnosi na sportske terene i laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta, za što su sredstva iznađena kroz različite projekte i sredstva dobivena naučno – istraživačkim radom. U oblasti naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu, i pored brojnih poteškoća izazvanih pandemijom tokom prošle godine formiran je Centar za istraživanje u sportu, te su odobrena i tri Erasmus+ projekta, te je potpisano 8 sporazuma o saradnji u okviru Errasmus+ programa i niz bilateralnih i Mevlana programa, ističu u Vladi TK.