UNSA: Pravni fakultet obilježava 75 godina postojanja i rada

U ovoj akademskoj godini obilježava se 75 godina postojanja i rada Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


pravni fakultet unsa

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2020/2021. godini obilježava važan jubilej – 75 godina postojanja i rada. Zakonom o Pravnom fakultetu osnovan je Pravni fakultet sa sjedištem u Sarajevu. Ovaj zakon objavljen je 23. augusta 1946. godine u „Službenom listu Narodne Republike Bosne i Hercegovine”.

U prvoj, akademskoj godini 1946/47. upisana su ukupno 334 studenta. Nastava na Fakultetu počela je 7. februara 1947. godine. Matičari Pravnog fakulteta bili su: akademik prof. dr. Mehmed Begović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, akademik prof. dr. Gorazd Kušej, redovni profesor Pravnog fakulteta u Ljubljani, i prof. dr. Pavao Rastovčan, redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Od kraja 40-ih godina prošlog vijeka Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu ima dominantnu ulogu u modernoj univerzitetskoj naučnoistraživačkoj i nastavnoj djelatnosti, u razvijanju raznovrsnih pravnih disciplina (u doktrinarnom i praktičnom smislu) te u obrazovanju pravničke inteligencije. Od tada do danas Fakultet je izgradio brojne mostove znanja, naučnoistraživačkog, stručnog i pedagoškog rada, te učvrstio veze ne samo s onima koji studiraju pravne nauke već i s onima koji ih proučavaju s doktrinarnih pozicija i implementiraju u svakodnevnom životu.

Zbog toga Fakultet desetljećima ima aktivnu ulogu u afirmaciji prava i pravnih nauka, razvoju nacionalnog pravnog sistema, te promociji i podizanju svijesti o značaju međunarodnog prava.

Ako se osvrnemo unazad, možemo konstatirati da je Pravni fakultet postigao izuzetne rezultate u istraživanju i studiranju pravnih nauka, i to ne samo u Bosni i Hercegovini nego i van njenih granica.

Na tako stečenom znanju i ugledu podigao je generacije mladih pravnika, uložio velike napore u razvoj tradicionalnih pravnih disciplina, te otvorio vrata novim pravnim granama koje se afirmiraju zajedno s razvojem društva, ekonomije, tehnologije i međunarodnih odnosa.

Rezultat takvog pristupa ogleda se u ostvarenim rezultatima i u određenju pravca daljnjeg razvoja baziranog na stečenom iskustvu.
U tom smislu i u ovom času veoma je važno istaći da je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu svjetionik pravnog obrazovanja i razvoja pravnih nauka u Bosni i Hercegovini.

U cilju obilježavanja ovog jubileja u ljetnom semestru akademske 2020/2021. godine kontinuirano će se realizirati brojni događaji. Izdvajamo svečanu sjednicu Nastavno-naučnog vijeća od 6. aprila 2021. godine, naučni skup „Razvoj naučnih disciplina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu” koji će se održati 8. septembra 2021. godine, štampanje posebnog zbornika sa spomenutog naučnog skupa kao svojevrsne spomenice o savremenom razvoju Pravnog fakulteta, promociju studentskih eseja o temi međunarodnog krivičnog prava, promociju monografije „Pravosudna palata: Elaborat zaštite fasadnog platna”, promociju publikacije „Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu (1953–2020) i Istorijsko-pravni zbornik (1949–1950) – bibliografija”, razgovor s povodom – predstavljanje posebnih izdanja akademskog osoblja, organizaciju seminara i webinara o realiziranim naučnoistraživačkim projektima akademskog osoblja Fakulteta i drugo.

Više o ovoj temi pročitajte na web stranici Univerziteta u Sarajevu klikom ovdje.