UNSA: Održana 6. sjednica Senata

Senat Univerziteta u Sarajevu je jučer, 30.01.2013. godine održao redovnu 6. sjednicu sa 10 tačaka dnevnog reda.


senat unsa 6 sjednica

Senat Univerziteta u Sarajevu je jučer, 30.01.2013. godine održao redovnu 6. sjednicu sa 10 tačaka dnevnog reda.

senat unsa 6 sjednicaU skladu sa zaključkom sa tematske sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu održane 16.01.2013. godine, članovima Senata je dostavljen tekst prijedloga Statuta Univerziteta u Sarajevu usklađen sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, kao i onim odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (prečišćeni tekst, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/10) koje nisu u suprotnosti sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju. Također, zaključeno je da članice Univerziteta u Sarajevu sve primjedbe i prijedloge u amandmanskoj formi dostave Univerzitetu u Sarajevu do 15.02.2013. godine.

Senatorima su prezentirane daljnje aktivnosti na institucionalnoj i akademskoj akreditaciji Univerziteta u Sarajevu koje uključuju izradu samoevaluacijskog izvještaja za 2012. godinu.

Na ovoj sjednici su, između ostalog, date saglasnosti na izbore u akademska zvanja za 41 nastavnika sa dvanaest visokoškolskih ustanova, te donijete odluke za dvadeset kandidata u postupku stjecanja doktorata nauka na osam visokoškolskih ustanova.

Date su saglasnosti na liste matičnih oblasti i njima pripadajućih nastavnih predmeta Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te saglasnost Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu za utvrđivanje visine naknade za prijemni ispit za upis u treći ciklus studija.

Također, Senat je dao saglasnost na potpisivanje sporazuma o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Turske nacionalne policijske akademije.

Senat je usvojio Izvještaj Komisije za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Univerziteta u Sarajevu, kao i Izvještaj Izdavačkog savjeta Univerziteta, pri čemu je data saglasnost za četiri publikacije da se objave kao univerzitetska izdanja.

(UNSA.ba)