UNSA: Izbor rektora proveden u skladu sa zakonom

Članovima UO Univerziteta u Sarajevu, Rektoratu, predstavnicima Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka UNSA, a do kraja jučerašnjeg dana i svim senatorima, dostavljen je nalaz inspektora zatražen zbog provjere zakonitosti procedure izbora rektora Sarajevskog univerziteta, u kojem je za prvog čovjeka UNSA izabran dr. Muharem Avdispahić.


prof. dr. Muharem Avdispahić, foto: oslobođenje
prof. dr. Muharem Avdispahić, foto: oslobođenje

Članovima UO Univerziteta u Sarajevu, Rektoratu, predstavnicima Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka UNSA, a do kraja jučerašnjeg dana i svim senatorima, dostavljen je nalaz inspektora zatražen zbog provjere zakonitosti procedure izbora rektora Sarajevskog univerziteta, u kojem je za prvog čovjeka UNSA izabran dr. Muharem Avdispahić.

prof. dr. Muharem Avdispahić, foto: Oslobođenje
prof. dr. Muharem Avdispahić, foto: Oslobođenje

Iako je na insistiranje iz kantonalne Uprave za inspekcijske poslove dobilo zvaničan nalaz prosvjetnog inspektora, Oslobođenje je uspjelo doći u posjed integralnog teksta nalaza, a koji zbog potpunog informisanja javnosti o ovom slučaju objavljuju u cijelosti, navodi Oslobođenje.

“Izmjene i dopune Pravila Univerziteta u Sarajevu, a na kojima se zasniva tačka IV zaključka UO Univerziteta od 27. februara ove godine, nisu provedene na način i u postupku koji je propisan Pravilima UNSA. Naime, Prijedlog izmjena i dopuna Pravila Univerziteta nije utvrdio Senat kao stvarno nadležni organ kako je to predviđeno u članovima 162. i 167. Pravila, nego Upravni odbor Univerziteta koji nema stvarnu nadležnost za utvrđivanje takvog prijedloga. Ministarstvo nauke i obrazovanja KS-a je dalo suglasnost samo na prijedlog izmjena i dopuna Pravila UNSA koji je utvrđen 28. juna 2007. godine, ali ne i na konačnu odluku Upravnog odbora o izmjenama i dopunama Pravila Univerziteta koja je donesena naknadno, odnosno 27. novembra 2007. godine”, naveo je u svom nalazu kantonalni prosvjetni inspektor Sifet Kukuruz.

U obrazloženju, inspektor navodi da je prijedlog izmjena i dopuna Pravila UNSA iz 2007. godine utvrđen od UO Univerziteta kao stvarno nenadležnog organa i proslijeđen resornom ministarstvu s ciljem pribavljanja saglasnosti u pogledu usklađenosti sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju. Međutim, odredbom člana 167. Pravila UNSA propisano je da Senat utvrđuje prijedlog Pravila UNSA, dok je u članu 162. propisano da Upravni odbor donosi Pravila i opće akte na prijedlog Senata Univerziteta. Također, utvrđeno je da je Ministarstvo obrazovanja i nauke KS-a 22. oktobra 2007. dalo saglasnost na utvrđeni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Pravila UNSA, ali ne i na konačni tekst izmjena i dopuna koji je Upravni odbor Univerziteta utvrdio naknadno svojom odlukom od 27. novembra 2007.

U vezi sa izmjenama i dopunama Pravila UNSA iz 2007, rektor UNSA prof. dr. Faruk Čaklovica je na zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu izjavio:
– Senat ni u kojoj formi nije učestvovao u postupku izmjene i dopune Pravila Univerziteta koji je proveden 2007. godine, što znači da je postupak proveden suprotno članu 162. stav 1. i 167. stav 1. Pravila Univerziteta.

Pravila UNSA iz 2007. godine ne mogu proizvoditi pravno dejstvo

Iz prezentovane korespondencije dolazi se do zaključka da nije završena procedura izmjena i dopuna Pravila, odnosno nije dobivena konačna saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke KS-a, a zaključci UO Univerziteta od 27. februara tekuće godine se upravo baziraju u relevantnom dijelu, tačka 4, na tim izmjenama i dopunama.

“Ističemo da 2001. godine, prilikom preregistracije Univerziteta u Sarajevu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Sud nije prihvatio kao validnu prethodnu suglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke, koja je pribavljena i u slučaju izmjena i dopuna Pravila 2007. godine od 22. oktobra, te je naknadno dostavljena konačna saglasnost Ministarstva, što je Sud i prihvatio. Kako nije pribavljena konačna saglasnost MONKS-a, nikad nije ni sačinjen prečišćeni tekst Pravila Univerziteta, kako je bilo predviđeno članom 19. Odluke UO Univerziteta. Izmjene i dopune Pravila UNSA iz 2007. godine tako ne mogu niti proizvoditi pravno dejstvo, te su kao takve i povučene sa web stranice UNSA”, obrazložio je u nalazu Kukuruz.

Na osnovu neposredno izvršenog uvida u Pravila Univerziteta, utvrđeno je da je u svim ranijim slučajevima provedenih izmjena i dopuna saglasnost resornog ministarstva pribavljena na konačni tekst (a ne na prijedlog) izmjena i dopuna Pravila UNSA.

Drugi razlog zbog kojeg zaključak Vlade KS-a kojim se traži poništenje procedure izbora rektora pada u vodu jeste taj što Pravilima UNSA uopšte nije propisana mogućnost da organi Univerziteta, kada rješavaju pitanja iz okvira utvrđene nadležnosti, donose zaključke.

“Pravila Univerziteta ne propisuju mogućnost donošenja zaključaka od organa UNSA kada rješavaju o pitanjima iz okvira utvrđene nadležnosti, tako da zaključak Upravnog odbora UNSA iz februara ove godine na čije nepoštivanje se Vlada KS-a poziva u odluci od 26. jula ove godine ne može proizvoditi pravno dejstvo. Naime, član 204. Pravila UNSA propisuje: Organi Univerziteta donose, pored Pravila, odluke, pravilnike, poslovnike, uputstva, preporuke i druge opće akte u skladu sa njihovim nadležnostima. U slučaju kada je Pravilima UNSA izričito propisano u kojoj formi organi Univerziteta mogu rješavati pitanja u okviru utvrđene nadležnosti, donošenje akata u formi koja nije propisana tim pravilima, ima za posljedicu da takvi akti ne mogu proizvoditi pravno dejstvo”, istakao je inspektor.

Zaključak UO nikad nije dostavljen Senatu UNSA

Zaključak Upravnog odbora od 27. februara 2012. nikad nije dostavljen Senatu UNSA i u tom smislu u odnosu na Senat ne može proizvoditi pravno dejstvo, odnosno stvarati obaveze za Senat. Uvidom u predmetni zaključak UO UNSA utvrđeno je da se njim uopšte i ne predviđa njegovo dostavljanje drugim organima Univerziteta.

Prof. Čaklovica je na zapisnik izjavio: “Zaključci Upravnog odbora od 27. februara 2012. nikad zvanično nisu dostavljeni Senatu UNSA, niti se nalaze u materijalima za sjednicu Senata Univerziteta na kojoj se birao rektor. Provjerama kroz protokol UNSA i dokumentaciju Senata utvrđeno je da navedeni akt nikad nije dostavljen ovom tijelu”.

Time zaključak UO UNSA ne može proizvoditi pravno dejstvo, odnosno stvarati obaveze Senatu.

Zaključak UO Univerziteta iz februara je u suprotnosti sa Pravilima UNSA jer se njim ustanovljava procedura izbora rektora koja je u relevantnom dijelu suprotna proceduri koja je već propisana i utvrđena važećim Pravilima UNSA. Kako se zaključkom UO Univerziteta iz februara krše Pravila Univerziteta proizlazi da je doneseni zaključak nezakonit.

Donošenjem zaključka 27. februara 2012. UO UNSA je normirao pojedine faze postupka izbora rektora UNSA suprotno Pravilima Univerziteta.

Na pokretanje i provođenje procedure raspisivanja konkursa za izbor rektora prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju, primjenjuju se odredbe važećih internih akata Univerziteta.

Zakon o visokom obrazovanju u članu 158. stav 3. propisuje da se pokretanje i provođenje procedure za izbor rektora vrši prema odredbama internih akata UNSA, odnosno prema odredbama internih akata koji su važeći na dan stupanja na snagu pomenutog zakona. Procedura izbora rektora koja je utvrđena i propisana Pravilima UNSA ne može se mijenjati zaključkom UO UNSA, nego isključivo kroz postupak izmjena i dopuna Pravila Univerziteta koji se provodi na način koji važi i za njihovo donošenje.

 (Oslobođenje)