Udruženje “Spajalica”: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija na UNSA

Udruženje “Spajalica” i ove akademske 2012/13. godine nastavlja sa stipendiranjem studenata prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu. Stipendiranje se odvija putem projekta stipendiranja koji Udruženje realizira pod motom “Učinimo svaki dan jedno dobro djelo”, tj. “Izdvojimo svaki dan 1 KM za stipendiranje studenata” i do sada je kroz projekat stipendirano 46 studenata Univerziteta u Sarajevu. Konkurs je otvoren do 15. novembra 2012. godine.


udruzenje spajalica logo

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 4., člana 19. stav 1. tačka  4. Statuta Udruženja „Spajalica“ i člana 16. Odluke o visini, uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu deset (10) stipendija u akademskoj 2012/13. godini, broj: 23-01/2012 od 27.09.2012. godine, Upravni odbor udruženja „Spajalica“ raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu 10 (deset) stipendija

I

Odlukom Upravnog odbora, Udruženje „Spajalica“ raspisuje Konkurs za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2012/13. godini.

II

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2012/13. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2012. godine do 31. juli 2013. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

III

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

OPĆI KRITERIJI:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • prvi put redovno upisan u akademsku 2012/13. godinu po Bolonjskom procesu.

POSEBNI KRITERIJI:

 • materijalno stanje – socijalni status;
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
 • iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije.

IV

Svi zainteresirani kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, trebaju detaljno popuniti online prijavni obrazac, koji se nalazi na oficijelnoj web stranici Udruženja – ONLINE PRIJAVNI OBRASAC.

Svi podaci koje kandidat unosi prilikom apliciranja moraju biti tačni i isključivo vezani za tog kandidata, jer će sve navedeno u obrascu naknadno morati dokazati validnim dokumentima, u protivnom gubi pravo na stipendiju.

Komisija će nakon isteka roka za prijavu, prema informacijama sa prijavnih obrasaca rangirati kandidate i objaviti preliminarnu listu stipendista u roku do 2 (dva) dana od dana zatvaranja konkursa.

Studenti koji prema preliminarnoj listi budu predloženi za stipendiste Udruženja, bit će dužni u roku od 10 (deset) dana od dana objave prelimarne liste, da dostave na adresu Udruženja, isključivo putem pošte, svu potrebnu dokumentaciju koja se traži u nastavku teksta.

Ukoliko predloženi studenti ne dostave potrebnu dokumentaciju u navedenom roku gube pravo na stipendiju.

V

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava prebivališta (IDDEEA) i ovjerena fotokopija lične karte,
 2. Uvjerenje o redovnom školovanju,
 3. Uvjerenje o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 4. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,
 5. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima svih članova porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se vide podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja ili pak srodstvu sa osiguranikom),
 6. Dokazi o ostalim članovima koji se nalaze na kućnoj listi (brat / sestra: učenik, uvjerenje iz matične škole; brat / sestra: student, uvjerenje sa matičnog fakulteta i sl.),
 7. Dokazi o statusu užih članova porodice (poginuli, RVI, civilne žrtve rata),
 8. Ovjerenu izjavu kandidata da ne koristi drugu stipendiju,
 9. Dvije originalne fotografije 3,5 x 4,5 cm.

VI

Krajnji rok za dostavu popunjenog obrasca je 15. novembra 2012. godine do 23:00 sati.

VII

Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

VIII

Konačnu listu stipendista objavljuje Komisija za prijem i rangiranje kandidata u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za dostavljanje kompletne dokumentacije za dodjelu stipendija.

IX

Lista sa preliminarnim i konačnim rezultatima se objavljuje na oficijelnoj web stranici Udruženja.

(STUDOMAT.ba)