Student iz Mostara: Da li će potpisivanje ugovora o djelu sa poslodavcem ugroziti studentska prava?

Student iz Mostara upitao da li može potpisati ugovor o djelu s poslodavcem.


waiter restaurant
Foto: STUDOMAT / Freepik

Student iz Mostara upitao je korisnike društvene mreže Reddit da li može potpisati ugovor o djelu s poslodavcem.

Najviše ga interesuje kako će to uticati na status studenta, odnosno da li će mu biti narušena studentska prava.

 – Studiram kao redoviti student na Sveučilištu u Mostaru. Mogu li potpisati ugovor o djelu ili će mi to utjecati na studentska prava, upitao je student.

 – Možeš naravno ja mislim da ima i studentski servis u Mostaru u vezi toga. Neke opcije za posao su ti Cinestar, KFC. Ne znam za još, ali raspitaj se, glasio je jedan od komentara.

Neki od komentatora navode da je ovakav postupak vremenski ograničen.

 – Možeš, i samo na tri mjeseca imaš pravo u godinu dana potpisati ugovor o djelu.

Cijelu raspravu pratite u nastavku:

Studenti i ugovor o djelu
byu/xxved inbih

Šta kaže zakon?

U Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18, 23/20-odluka US, 49/21-dr.zakon i 103/21-dr.zakon) iza člana 167 dodaje se član 167 a koji glasi:

Za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini poslodavac može sa studentom da zaključi ugovor za obavljanje studentskoga posla (u daljnjem tekstu: ugovor).

Najniža naknada koji se obavezno obračunava i isplaćuje studentu utvrđuje se ugovorom i ne može biti niža od najniže plaće utvrđene u Federaciji BiH.

Poslodavac je dužan studentu obezbijediti zaštitu na radu za vrijeme angažovanja na studentskim poslovima, shodno propisima kojima se uređuje zaštita na radu.

Po osnovu naknade za studentski rad poslodavac je dužan da plati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom kojim se uređuju porezi i doprinosi za ugovor o djelu.