Stipendije za studij na Univerzitetu Balearskih ostrva

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studijski boravak na Univerzitetu Balearskih ostrva (Španija) u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.


mallorca

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Balearskih ostrva dostupne su sljedeće studijske oblasti: inžinjering, biznis, ekonomija, engleski jezik.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija (bachelor, master, PhD) te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.

IZNOS STIPENDIJE:

 • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • Staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR,
 • Putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam. 

PRIJAVA:

Potrebno je da se registrujete na online formi, a zatim na email erasmuska107@uib.es dostavljate sljedeće dokumente: 

Studenti:

 1. Online forma
 2. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana, obavezno da bude na memorandumu matične institucije
 3. Kopija pasoša
 4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
 5. Certifikat o poznavanju stranog jezika (Engleski ili Španski jezik nivo B2)
 6. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana (samo za bachelor i master studente)
 7. Prijedlog plana rada tokom boravka na Univerzitetu Balearskih ostrva i kratki CV sa navedenim istraživanjima i objavljenim radovima, sa pečatima od strane obe institucije (samo za PhD studente)
 8. CV sa detaljnim opisom istraživanja i objavljenih radova (samo za PhD studente)
 9. Kopija diplome ili dokaz o upisu na master/doktorski studij na matičnom univerzitetu (samo za master i PhD studente)
 10. Dokaz o socijalnoj ili materijalnoj situaciji, ukoliko kandidat dolazi iz socijalno ili ekonomski ugrožene kategorije

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije moraju dostaviti i dokaz o obavljenom postupku priznavanja na matičnom fakultetu/akademiji.

Akademsko osoblje:

 1. Online forma
 2. Nominacijsko pismo – potpisano od pro/dekana, obavezno da bude na memorandumu matične institucije
 3. Kopija pasoša
 4. Certifikat o poznavanju stranog jezika (Engleski ili Španski jezik nivo B2)
 5. Ugovor o mobilnosti koja će biti sprovedena na Univerzitetu Balearskih ostrva. Svi dijelovi ugovora moraju biti popunjeni detaljno, a privremena baza aktivnosti koje će biti sprovedene mora se posebno napomenuti. Ugovor o mobilnosti mora biti potpisan od strane obe institucije nakon podnošenja prijave.

Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmuska107@uib.es.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 12.06.2018. godine, a rok online prijavu i dostavljanje dokumentacije Univerzitetu Balearskih ostrva je do 19.07.2018. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci za studente, 7 dana i minimalno 8 sati predavanja za akademsko osoblje),
 • studenti bachelor studija trebaju biti upisani na minimalno drugu godinu studija,
 • stipendija se odnosi na zimski semestar 2018/2019. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • vodite računa da su različite online forme za studente i akademsko osoblje,
 • određeni dokumenti, kao što su nominacijsko pismo i ugovor o učenju/mobilnosti moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

(STUDOMAT.ba)