RS: Usvojene izmjene Zakona o visokom obrazovanju

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Razlozi za izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju sadržani su u potrebi preciznijeg formulisanja pojedinih odredaba važećeg zakona koje se odnose na prava studenata, a tiču se ispitnih rokova, trajanja apsolventskog staža i prestanka statusa redovnog studenta, jer su dosadašnje formulacije ovih odredaba Zakona dovodile do različitih tumačenja od strane visokoškolskih ustanova.


vlada rs

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Razlozi za izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju sadržani su u potrebi preciznijeg formulisanja pojedinih odredaba važećeg zakona koje se odnose na prava studenata, a tiču se ispitnih rokova, trajanja apsolventskog staža i prestanka statusa redovnog studenta, jer su dosadašnje formulacije ovih odredaba Zakona dovodile do različitih tumačenja od strane visokoškolskih ustanova.

Studenti u Republici Srpskoj u januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku imaju pravo da polažu ispite u dva ispitna termina. Pored ovih rokova, aprilski i oktobarski rok se sada definišu kao obavezni rokovi, s tim da ova dva ispitna roka sadrže jedan ispitni termin. Ovim Zakonom ostavlja se mogućnost visokoškolskoj ustanovi da organizuje ispite, sa po jednim terminom za apsolvente, svakog kalendarskog mjeseca, izuzev jula i avgusta.

Student koji nije ostvario 60 bodova, imaće mogućnost da izvrši upis u akademsku 2014/15. godinu sa pravom prenosa najviše 15 bodova iz upisane godine studija.

Zakonom je takođe preciznije definisan prestanak statusa redovnog studenta, na način da status redovnog studenta prestaje kada student ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, uključujući i apsolventski staž. Apsolventski staž na prvom ciklusu studija traje dvije godine od isteka posljednje godine studija a na drugom ciklusu 12 mjeseci.

Studenti upisani na osnovne četvorogodišnje studije prema odredbama Zakona o univerzitetu, mogu završiti ove studije prema započetom planu i programu studija, najduže do kraja 2014/15. godine, osim studenata upisanih na osnovne studije u trajanju od pet ili šest godina koji mogu završiti ove studije najduže do kraja akademske 2017/18. godine.

Lica upisana na postdiplomske studije prema odredbama Zakona o univerzitetu, mogu završiti ove studije prema započetom planu i programu studija, najduže do kraja 2014/15. godine.

Lica koja su stekla ili će steći naučni stepen magistra nauka, odnosno lica koja ispunjavaju uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema Zakonu o univerzitetu, imaju pravo da započnu postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka do početka 2015/16. godine,  s tim da se naučni stepen doktora nauka može steći zaključno sa 30. septembrom 2018. godine.

(ues.rs.ba)