Općina Srebrenik: Konkurs za dodjelu 62 kredita redovnim studentima u akademskoj 2016/2017. godini

Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti općine Srebrenik raspisala je Konkurs za dodjelu 62 kredita redovnim studentima sa područja općine Srebrenik u akademskoj 2016/2017. godini.


Foto: Zgrada Općine Srebrenik
Foto: Zgrada Općine Srebrenik

Na osnovu člana X stav I Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima do diplomskog studija i stipendija učenicima srednjih škola ( “Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 6/2006 i 8/13), Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti općine Srebrenik raspisuje:

 

K o n k u r s
za dodjelu 62 kredita redovnim studentima sa područja općine Srebrenik u akademskoj 2016/2017. godini

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 62 kredita studentima do diplomskog studija sa područja općine Srebrenik, koji imaju status redovnog studenta na jednom od univerziteta u BiH i to:

 • studenti I godine: 13 kredita
 • studenti II godine: 13 kredita
 • studenti III godine: 13 kredita
 • studenti IV godine: 13 kredita
 • studenti V godine: 5 kredita
 • studenti VI godine: 5 kredita

Napomena: Učeniku generacije iz srednje škole po sistemu automatizma dodjeljuje se studentski kredit za prvu godinu studija bez dodatnog bodovanja.

II

Visina kredita iznosi 800,00 KM za akademsku 2016/2017. godinu , a isplaćivat će se putem tekućeg računa ili putem štedne knjižice i to tako što će se cjelokupni iznos kredita isplatiti do 30.06.2017. godine.

III

Pravo na dodjelu kredita imaju svi redovni studenti koji pohađaju studij na jednom od univerziteta u BiH, koji su državljani BiH i koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Srebrenik
 2. da su u tekućoj akademskoj godini prvi puta upisali godinu studija
 3. da nisu korisnici kredita ili stipendije od drugog davaoca
 4. da su predhodne godine školovanja (od I do IV razreda srednje škole) završili sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 ( za studente koji prvi puta upisuju prvu godinu studija), a za studente ostalih godina studija prosječna ocjena 7,00 na fakultetima prirodnih, tehničkih i medicnskih nauka odnosno prosjek ocjena 7,20 na fakultetima društvenih nauka.
 5. da su državljani BiH
 6. da su redovni studenti na jednom od univerziteta u BiH

IV

Prijedlog liste prioriteta sačinjava Služba u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Lista prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz predhodne tačke utvrđuju se na osnovu osvojenog broja bodova. Kod ostvarenog istog broja bodova prednost kandidata ostavruje se prema sledećem redosljedu:

 1. studenti iz porodica korisnika socijalne pomoći
 2. studenti iz porodica šehida i poginulih boraca
 3. studenti iz porodica ratnih vojnih invalida
 4. studenti iz porodica nezaposlenih demobilisanih boraca
 5. studenti koji imaju manje primanje po članu domaćinstva

V

Uz prijavu za dodjelu kredita potrebno je priložiti sledeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • uvjerenje o prebivalištu ( CIPS prijava)
 • dokaz-uvjerenje da je u tekućoj akademskoj godini student prvi puta upisan u određenu godinu studija,
 • dokaz- uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama i izvedenom prosječnom ocjenom za sve predhodne godine studija (može i ovjerena kopija indexa)
 • studenti I godine , svjedočanstvo ( ili ovjerene fotokopije) od I – IV razreda srednje škole dokaz-uvjerenje da je student iz porodice korisnika stalne socijalne pomoći,
 • dokaz-uvjerenje da je student iz porodice šehida i poginulog borca,
 • dokaz- uvjerenje da je student iz porodice invalida i potvrdu o stepenu invaliditeta,
 • dokaz- uvjerenje da je učenik iz porodice čija su oba roditelja prijavljeni na biro za zapošljavanje ili na drugi način dokažu status nezaposlenosti,
 • u slučajevima gdje je jedan od roditelja zaposlen, a drugi nezaposlen i ne vodi se na evidenciji nezaposlenih osoba kao dokaz uzimat će se uvjerenje izdato od strane Porezne ispostave Srebrenik, kojim se dokazuje način osiguranja lica,
 • dokaz- uvjerenje o visini primanja za sve članove domaćinstva koji ostvaruju prihod po bilo kom osnovu (LD, penzija, invalidnina i sl),
 • dokaz-uvjerenje da je učenik iz porodice nezaposlenog demobilisanog borca koji je proveo dvije i više godina u ratu, kućna lista,
 • dokaz da je student bio učenik generacije u srednjoj školi (samo za kandidate I godine studija),
 • dokaz-uvjerenje o učešću i osvojenim nagradama na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili međunarodnom takmičenju za vrijeme studija odnosno srednje škole ( u predhodnoj godini školovanja)
 • Izjavu o neprimanju kredita ili stipendije od drugog davaoca

VI

Nakon provedene konkursne procedure sa korisnikom kredita će se zaključiti Ugovor kojim će se preciznije odrediti prava i obaveze davaoca i korisnika kredita.

Ugovor o kreditu zaključuje Šef službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti i student.

VII

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (17.10. 2016. godine), a prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu:

Općina Srebrenik
Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti
Varoških polja bb
75350 Srebrenik

ili direktno na pisarnici Općine Srebrenik.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

(STUDOMAT.ba)