Ombudsmeni: Žalba Stomatološkog fakulteta osnovana, potrebno riješiti način finansiranja

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine izdala je preporuke vezane za žalbu Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


ombdusmen

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine izdala je preporuke premijeru Vlade Kantona Sarajevo, ministrici visokog obrazovanja, nauke i mladih KS, ministru zdravstva KS i direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, a vezano za žalbu Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ombudsmeni nalažu da odmah po prijemu preporuke, imajući u vidu navode iz ove Preporuke, u koordinaciji sa Stomatološkim fakultetom poduzmu efikasne aktivnosti s ciljem kontinuiranog rješavanja finansiranja rada Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, da se u što kraćem roku okonča rad imenovane Komisije koju čine predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranje Kantona Sarajevo, a sve u cilju iznalaženja adekvatnog i potpunog načina finansiranja Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, da u što kraćem roku, ne dužem od 15 dana od dana prijema Preporuke, obavijeste Ombudsmene o mjerama poduzetim u cilju realizacije preporuke, prenosi Avaz.ba.

Stomatološki fakultet je u žalbi naveo da ova ustanova istovremeno obavlja i zdravstvenu i obrazovnu djelatnost.

 – Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo je po osnovu zaključenog ugovora o finansiranju isplaćivao iznos od 50% za isplatu plata i naknada zdravstvenom osoblju, dok je iznos od 50% finansiran od strane navedenog Fakulteta iz vlastitih sredstava. Obzirom da je Fakultet ostao bez najvećeg dijela vlastitih prihoda, jer su školarine postale prihod budžeta Kantona Sarajevo, žalitelji navode da više nisu u mogućnosti finansirati preostali iznos od 50% sredstava, piše u žalbi.

Trezorsko poslovanje

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS u odgovoru Ombudsmenima navedeno je da naknadu za finansiranje zdravstvene zaštite koja se obezbjeđuje osiguranicima Kantona Sarajevo u ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama, utvrđuje na godišnjem nivou i ista podrazumijeva sve troškove rada zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kao i sve materijalne troškove neophodne za rad i funkcionisanje zdravstvene ustanove.

Također, navodi se i sljedeće:

 – Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevo osnovan je kao obrazovna, a ne zdravstvena ustanova i svoju djelatnost ostvaruje u okviru Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa Statutom Univerziteta u Sarajevu. lako je Stomatološki fakultet sa klinikama obrazovna ustanova, isti se ne finansira samo sredstvima budžeta Kantona Sarajevo na teret obrazovanja, nego i sredstvima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Naime, Odlukom o usvajanju mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona obuhvaćen je i Stomatološki fakultet sa klinikama, i na osnovu toga je uveden u sistem finansiranja Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja od 2001. godine, a što nije osporeno od strane osnivača, te je isti način finansiranja nastavljen do danas. Finansiranje iz sredstava obrazovanja i sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja se vrši se u omjeru 50%: 30%, s tim što se pored sredstava za finansiranje troškova za rad zaposlenih, kao i sredstva za materijalne troškove, za Stomatološki fakultet dodatno izdvajaju sredstva za izradu protetskih i ortodontskih pomagala.

Za sredstva koja se izdvajaju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Stomatološki fakultet je u obavezi pružati usluge stomatološke zdravstvene zaštite, na osnovu ugovora koji se zaključuje između Stomatološkog fakulteta i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, sa kojim se ugovara godišnja naknada planirana Finansijskim planom Zavoda.

Zavod smatra da ne može snositi odgovornost zbog činjenice što je Fakultet ostao bez najvećeg dijela vlastitih prihoda zato što navedeno nije rezultat ugovornog odnosa između Zavoda i Fakulteta. Problemi s kojima se Stomatološki fakultet susreće rezultat su prelaska na trezorsko poslovanje.

Zavod smatra da je za iznalaženje dugoročnijeg rješenja neophodna zajednička aktivnost Vlade Kantona Sarajevo, te resornih kantonalnih Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U aktu sa Stomatološkog fakulteta navodi se da i sam Zavod zdravstvenog osiguranja KS u odgovoru dostavljenom Instituciji Ombudsmena priznaje da je obavezan isplaćivati sve troškove rada zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kao i sve materijalne troškove neophodne za rad i funkcionisanje zdravstvene ustanove. Navode da u slučaju Stomatološkog fakulteta to nije tačno, jer se istom Fakultetu doznačava samo 50% sredstava za plaće i naknade, a za materijalne troškove samo 29.000,00 KM što nije dostatno ni za mali dio stvarnih troškova materijala.

Nadalje, u komentaru se navodi da sve druge zdravstvene ustanove Zavod finansira sa 99%,100%, 95% ili 80%, dok se samo Stomatološki fakultet finansira sa 50% sredstava.

Ističe se da je netačna informacija da je Stomatološki fakultet samo obrazovna ustanova, te se ukazuje na Rješenje Ministarstva zdravstva KS kojim je Stomatološkom fakultetu odobreno obavljanje stomatološke zdravstvene djelatnosti u okviru stomatoloških klinika i stomatoloških laboratorija, kao i Rješenje Federalnog ministarstva zdravstva kojim je utvrđeno da Stomatološki fakultet ispunjava uslove prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti, za potrebe fakultetske nastave.

U izjašnjenju Stomatološkog fakulteta se navodi i da je sistem finansiranja koje do sada postojao, kreiran pod pretpostavkom da Stomatološki fakultet ima vlastita sredstva koja su se ranije ostvarivala od upisnina studenata, ali je prelaskom na trezorski sistem poslovanja, Stomatološki fakultet ostao bez ovih prihoda, jer su isti postali dio Budžeta Kantona Sarajevo. Navedena promjena se desila 01.01.2019.godine, te je Stomatološki fakultet imao akumulirana sredstva na računu zbog čega je do sada uspijevao servisirati svoje obaveze, ali je sada upitna mogućnost izvršavanja obaveza prema radnicima.

Stomatološki fakultet ukazuju da bi se Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području Kantona Sarajevo1 i Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Kantona Sarajevo 2 trebao primjenjivati za sve zdravstvene radnike, kakva situacija nije u konkretnom slučaju.

Žalbenim navodima ukazuje se na problem finansiranja Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a koji se pojavio nakon prelaska Univerziteta u Sarajevu na trezorsko poslovanje. Prema informacijama koje je Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu dostavio Instituciji Ombudsmena, do prelaska na trezorsko poslovanje, Budžet Stomatološkog fakulteta je iznosio 5,9 miliona KM, od čega 2,2. miliona su bili vlastiti prihodi po osnovu naknada na ime školarine, a 3,7 miliona su bila doznačena sredstva.

Nakon prelaska na trezorsko poslovanje, školarine za studiranje u iznosu 2,2 miliona postale su prihod Budžeta Kantona Sarajevo i ukupan iznos kojem se Fakultetu izdvaja nakon prelaska na trezorsko poslovanje, iznosi 4,9 miliona KM. Dakle, budžet Fakulteta je za jedan milion konvertibilnih maraka manji nakon prelaska na trezorsko poslovanje, što je dovelo do toga da se ne mogu ispuniti obaveze isplate plaća i naknada za oko 82 zaposlenika, iako je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dao saglasnost za zapošljavanje istih zaposlenika.

Prema navodima dekana Fakulteta, trenutačno su moguće tri opcije: da se “višku” zaposlenika (oko 82 zaposlenika) otkaže ugovor o radu, da se svim zaposlenicima smanje plaće, ili da se pronađe rješenje koje će biti u korist zaposlenika. S tim u vezi, Ombudsmeni podsjećaju nadležne organe na obaveze iz Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području Kantona Sarajevo i Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Kantona Sarajevo.

Nejednak položaj

Uvidom u dokumentaciju dostavljenu u spis predmeta može se zaključiti da je Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu dana 25.12.2019. godine uputio zahtjev za usklađivanje novčanog iznosa koji se isplaćuje iz Budžeta Kantona Sarajevo sa ostalim obrazovnim, odnosno zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo. Ombudsmene posebno zabrinjava činjenica da problem koji je nastao nakon 01.01.2019. godine, odnosno nakon prelaska na trezorsko poslovanje, do danas nije riješen, iako su sve navedene institucije u Kantonu Sarajevo bile upoznate sa navedenom problematikom.

Ombudsmeni smatraju da su osnovani navodi Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kojima se ukazuje na nejednak položaj u odnosu na ostale obrazovno-zdravstvene ustanove, prevashodno zbog činjenice da je iz Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu jasno vidljivo da je samo Stomatološki fakultet finansiran sa sredstvima u iznosu od 50%, dok su ostale ustanove finansirane u znatno većem procentu. Ne mogu se prihvatiti navodi Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da je Stomatološki fakultet registrovan samo kao obrazovna ustanova, obzirom da je u spis predmeta uloženo Rješenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-33-2575/20 od 30.03.2020. godine kojim je Stomatološkom fakultetu odobreno obavljanje stomatološke zdravstvene djelatnosti u okviru stomatoloških klinika i stomatoloških laboratorija, kao i Rješenje Federalnog ministarstva zdravstva broj: 02-37-4831-2/19 od 12.03.2020. godine kojim je utvrđeno da Stomatološki fakultet ispunjava uslove prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti, za potrebe fakultetske nastave.

Ombudsmeni su mišljenja da su nadležni javni organi bili dužni, prije prelaska na trezorsko poslovanje, koordinisanim djelovanjem sa Stomatološkim fakultetom, voditi računa o problemima koji se mogu javiti i na vrijeme poduzeti adekvatne mjere kako bi se isti spriječili ili sanirali. Činjenica da nadležni organi od 01.01.2019. godine, odnosno od 25.12.2020. godine kada je Stomatološki fakultet uputio službeni zahtjev, nisu riješili pitanje potpunog i adekvatnog finansiranja Stomatološkog fakulteta, dodatno produbljuje navedeni problem i dovodi u pitanje izvršavanje ključnih zadataka i obaveza Stomatološkog fakulteta, ali i kvalitet pružanja usluga građanima.