MONKS: Javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija dobitnicima priznanja “Zlatna značka UNSA”

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja "Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu".


monks ministarstvo za obrazovanje nauku mlade ks

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju kandidati dobitnici priznanja “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ koji u:

Advertisements
  • studijskoj 2016/2017. godini, nakon provedene konkursne procedure, prvi put upisuju odnosno stiču pravo upisa prve godine III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu;
  • studijskoj 2016/2017. godini prvi put upisuju drugu/treću godinu III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Opći i posebni uslovi za dodjelu sredstava

Kandidat koji aplicira za dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu mora ispunjavati sljedeće uslove odnosno da je:

  • državljanin Bosne i Hercegovine;
  • dobitnik priznanja “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu”;
  • u studijskoj 2016/2017. godini prvi put upisao prvu godinu III ciklusa studija odnosno da je kandidat stekao pravo upisa prve godine III ciklusa studija nakon provedene konkursne procedure na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu;
  • u studijskoj 2016/2017. godini prvi put upisuje drugu/treću godinu III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Prijavu na Javni poziv kandidati podnose na prijavnom obrascu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (Obrazac 1-16 ZZ-MONM). Prijavni obrazac kandidati mogu preuzeti i sa web stranice Ministarstva www.mon.ks.gov.ba ili na protokolu Kantona Sarajevo.

Uz prijavni obrazac kandidat je obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

  1. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija (ne starija od šest mjeseci) od nadležne općinske službe);
  2. Dokaz da je kandidat dobitnik priznanja “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“;
  3. Uvjerenje/potvrda fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu da je kandidat u studijskoj 2016/2017. godini prvi put upisao prvu godinu III ciklusa studija odnosno da je kandidat stekao pravo upisa prve godine III ciklusa studija u studijskoj 2016/2017. godini nakon provedene konkursne procedure na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu;
  4. Uvjerenje/potvrda fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu da kandidat da u studijskoj 2016/2017. godini prvi put upisuje drugu/treću godinu III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (09.11.2016. godine).

Nakon okončanja roka za predaju prijava, Komisija koju imenuje ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo utvrdit će i objaviti preliminarnu listu dobitnika sredstava na web stranici Ministarstva.

Kandidat može podnijeti pisani prigovor ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na preliminarnu listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na web stranici Ministarstva. Odluka ministra po izjavljenom prigovoru je konačna.

Nakon donošenja odluke/a po prigovoru/ima, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje konačnu rang listu dobitnika sredstava na web stranici Ministarstva, sa naznačenim iznosom sredstava za svakog kandidata.

Advertisements

Kandidatima, koji ostvare pravo na sufinansiranje troškova III ciklusa studija, uplata će se izvršiti putem fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu kojima će Ministarstvo doznačiti potrebna sredstva u skladu sa konačnom listom kandidata i utvrđenim iznosom za svakog kandidata. Obaveze fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu preciznije će biti definisane ugovorom sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem protokola Kantona Sarajevo ili poštom na adresu:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1

sa naznakom:

“Prijava na Javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“
(Ne otvaraj – otvara Komisija)“

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt osoba: Adisa Hota – 033/562-186

(STUDOMAT.ba)