Ministarstvo civilnih poslova BiH: Evo koje se diplome priznaju za rad u državnim institucijama

Pročitajte objašnjenje - koje diplome su priznate u BiH za rad u državnim institucijama?


studenti

Studenti su konačno došli do odgovora. Akreditovanim visokoškolskim ustanovama smatraju se isključivo one visokoškolske ustanove koje su upisane u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Stavom Ministarstva civilnih poslova BiH, do koga je došla neformalna grupa studenata “STOP neakreditovanim fakultetima – Inicijativa neformalne grupe mladih Republike Srpske”, trebala bi se razriješiti dilema oko tumačenja Okvirnog zakona o visokom obrazovanju i da li su za konkurisanje za rad u javnim ustanovama priznate samo diplome koje izdaju visokoškolske ustanove upisane u registar Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta u BiH.

 – Da li se u smislu primjene člana 54. i člana 49. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH prilikom zapošljavanja u državnim institucijama mogu priznavati jedino diplome izdate od strane akreditovanih VŠU koje se nalaze samo i isključivo na listi akreditiranih visokoškolskih ustanova Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Odnosno, da li se akreditovanim VŠU smatraju isključivo one VŠU upisane na listi akreditovanih ustanova Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH?, glasilo je pitanje studenata, na koje je tražen odgovor od Ministarstvu pravde BiH i Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP).

U startu su se nenadležnim oglasili iz Ministarstva pravde BiH, uputivši ih da se za to pitanje obrate Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, jer je akreditacija visokoškolskih ustanova i odnosno primjena Zakona o visokom obrazovanju RS-a i Okvirnog zakona o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, po njima, u nadležnosti tog ministrastva, piše portal Antikorupcija.info.

I CIP se oglasio nenadležnim pravdajući to da se oni ne bave tumačenje kvaliteta u visokom obrazovanju, već to treba da radi isključivo tijelo koje je zakon i propisalo. Ukazali su na priličnu nedorečenost postojećih zakonskih rješenja i potrebu da su u cilju dosljednog tumačenja navedenih članova svakako potrebne izmjene i dopune Okvirnog zakona, a što još nije učinjeno. Direktor CIP mr. Damir Ljubić u svom odgovoru je naveo i da su izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH preporuka i European Association for Quality Assurance (ENQA-e), čiji je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH punopravni član.

Iz Ministarstva civilnih poslova, u odgovoru potpisanom od strane ministrice Ankice Gudeljević, decidno su navedeni članovi i alineje sa pojašnjenjima pojmova i dostavljen je iscrpan odgovor, koji bi treba razrješeti dosadašnje dileme po ovom pitanju.

 – Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH u članu 54 stav 1 utvrđeno je da će nadležni državni organi, te drugi organi i organizacije u BiH, u svrhu zaposlenja ili javne funkcije, priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove. Navedena odredba Okvirnog zakona time akreditaciju propisuje kao obavezan vid osiguranja kvaliteta, stoji, između ostalog, u odgovoru iz ovog ministrastva.

Pritom su pobrojani svi nadležni na nivou BiH, u entitetima i Brčko distriktu, koji su zaduženi za provođenje procesa akreditacije, te istaknuto da propisi svih nadležnih obrazovnih vlasti moraju biti usklađeni sa odredbama Okvirnog zakona i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2015).

 – Konačan ishod procesa akreditacije jeste upis visokoškolske ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova U BiH, koji vodi HEA BiH, nakon što ocijeni da je rješenje o akreditaciji usklađeno sa minimalnim standardima u području visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, navodi se u odgovoru.

Trebalo bi da su, ovim preciznim tumačenjem, otklonjene sve dosadašnje nedoumice i različita tumačenja Zakona kada je u pitanju priznavanje diploma.

Ministarstvo u svom tumačenju zaključuje i da je vođenje državnog registra akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH dato u nadležnost HEA BIH, koja je dužna da učini javno dostupnim listu akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH.

Foto: Antikorupcija.info
Foto: Antikorupcija.info