KS: Konkurs za dodjelu stipendija Fonda “IKRE” za školsku/akademsku 2012/13. godinu

Konkurs Fonda "IKRE" za dodjelu stipendija djeci boraca-branitelja BiH sa područja Kantona Sarajevo u školskoj/akademskoj 2012/13. godini.


kanton sarajevo tabla

Na osnovu člana 5.stav 1. tačka 8. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”broj 9/07- prečišćeni tekst,7/08 i 33/08) i člana 3. i 5. Uredbe o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima- braniteljima Bosne i Hercegovine i njihovoj djeci (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 24/02,23/04,22/07 i 32/08) Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata “IKRE” raspisuje

KONKURS
ZA DODJELU STIPENDIJA DJECI BORACA-BRANITELJA
BOSNE I HERCEGOVINE SA PODRUČJA KANTONA
SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dodjeljuje stipendije za školovanje navedenih kategorija lica u školskoj 2012/2013. godini u mjesečnom iznosu od 100,00 KM. Stipendije se isplaćuju za 9 (devet) mjeseci u kojima se odvija nastava za učenike i studente I ciklusa studija koji se nalaze na redovnom školovanju.

I – OPĆE ODREDBE

1. Pravo učešća na konkursu imaju djeca boraca – branitelja Bosne i Hercegovine

Pod borcima – braniteljima podrazumijevaju se lica iz članova 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine(“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 9/07 – Prečišćeni tekst,7/08 i 33/08), odnosno da su u toku agresije bili pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine najmanje 12 mjeseci neprekidno, u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995.godine, u skladu sa članom 2.stav 5. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”broj 33/04,56/05, 70/07 i 9/10)

Pod uslovom:

 • da imaju NEPREKIDNO prebivalište na području Kantona Sarajevo od 06.02.1999. godine (odnosno najmanje tri godine prije stupanja na snagu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine)
 • da se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama
 • da ne obnavljaju razred ili godinu.

2. Pravo na dodjelu stipendije bez obzira na ostale uslove gore pomenute Uredbe ostvaruju:

 • učenici i studenti bez oba roditelja čiji su roditelji poginuli kao pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ili umrli, ili poginuli nakon agresije, a čiji su jedan ili oba roditelja u toku agresije bili pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine najmanje 12 mjeseci neprekidno
 • djeca ratnih vojnih invalida I grupe sa 100 % invaliditeta sa pravom na tuđu njegu i pomoć
 • učenici generacija za prethodnu školsku godinu
 • studenti sa prosjekom 9,0 i više
 • jedno od djece koje bi u skladu sa kriterijima bodovanja imalo najviše bodova iz porodice u kojoj se na redovnom školovanju nalaze troje i više djece

Pod uslovom da ispunjavaju uvjete iz tačke 1. alineja a), b), i c) općih odredbi.

Pravo na stipendiju po odredbama pomenute Uredbe može ostvariti jedno dijete iz jedne porodice.

II – IZBOR KANDIDATA:

Fond “IKRE” će u razmatranju pristiglih molbi za dodjelu stipendija utvrđivati broj bodova za svakog kandidata prema sljedećem:

 • Bodovi po osnovu rezultata u učenju
 • Bodovi po osnovu otežanih uslova života
 • Bodovi po osnovu ratnih priznanja
 • Bodovi po osnovu porodičnog standarda
 • Bodovi po ostalim osnovama

Na osnovu utvrđenog broja bodova za svakog pojedinačnog kandidata, Fond “IKRE” će utvrditi rang- listu po kojoj će se dodijeliti odobreni planirani broj stipendija.

Prava, obaveze i druga pitanja o dodjeli i korištenju stipendije regulisaće se preciznije u međusobno zaključenom Ugovoru između odabranog stipendiste, Fonda “IKRE” i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

Kada prijavljeni kandidati imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati viših razreda odnosno godina studija i čiji je porodični standard niži.

III – DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE

Sadržana je u obrazcu koji su svi zainteresovani kandidati dužni preuzeti u Fondu “IKRE” ili info- punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo – šalter – sala.

Zainteresovani kandidati su obavezni uz potrebnu dokumentaciju dostaviti i ovjerenu Izjavu da su saglasni da se njihovi lični podaci mogu obrađivati i objaviti u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH” broj 49/06). Obrazac Izjave se može preuzeti uz obrazac u Fondu “IKRE” ili info- punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo – šalter- sala.

IV – KONKURS OSTAJE OTVOREN DO 15. NOVEMBRA 2012. GODINE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se LIČNO ILI PUTEM POŠTE PREPORUČENO U FOND KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA – ŽRTAVA RATA “IKRE”, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 61, 71 000 Sarajevo.

Fond “IKRE” će po odabiru kandidata, spisak odabranih kandidata objaviti u dnevnom listu u kojem je bio objavljen konkurs za dodjelu stipendija, a najkasnije u roku od 40 dana od dana zaključenja konkursa.

Na Odluku o izboru kandidata i dodjelu stipendija Fonda “IKRE” može se podnijeti prigovor Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja odluke o izboru kandidata.

APSOLVENTI FAKULTETA NEMAJU PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.

OBRAZCI ZA DODJELU STIPENDIJA MOGU SE DOBITI U FONDU “IKRE” I NA INFO PUNKTU MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO – ŠALTER – SALA.

DOKUMENTI DOSTAVLJENI UZ PRIJAVU NEĆE SE VRAĆATI.

(STUDOMAT.ba)