Konkurs Ministarstva za boračka pitanja ZDK za dodjelu stipendija

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2017/2018. godinu.


Vlada ZDK

I. Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2017./2018.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2018. godini.

  • Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
    1) za prvu godinu studija ………………..…. 800 KM;
    2) za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.
  • Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
    1) za prvu godinu studija ………………..…. 100 KM;
    2) za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b) ratni vojni invalidi;
c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine
u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci,
ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;
d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih
vojnih invalida;
e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog
priznanja ili odlikovanja;
f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
g) djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992.
do 23.12.1995. godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca
odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili
neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

III. Pravo učešća  na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju:

a) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo
na porodičnu invalidninu – do navršene 35. godine života;
b) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja
kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih
vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu – do
navršene 30. godine života;
c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga
proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom
domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije
smrti – do navršene 30. godine života.

IV. Pravo učešća na konkursu lica iz tačke II i III imaju pod uvjetom:

a) da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine
neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
c) da prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;
d) oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta
koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao pravno ili fizičko lice;
e) čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 584,80 KM ( 80% prosječne
neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
f) da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba tačke f) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu.

V. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

a) koji su studenti-apsolventi;
b) koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu
ponovno upisuju istu godinu studija;
c) koji su na vanrednom studiju;
d) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

VI. Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po
slijedećim kriterijima:
a) ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
b) socijalno-ekonomska situacija;
c) ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

VII. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze:

a) ovjerenu fotokopiju lične karte;
b) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
c) uvjerenje o prebivalištu
d) potvrdu o redovnom studiju;
e) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj
školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedočanstva/ uvjerenje o
ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
f) ovjerenu kućnu listu;
g) uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja
tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste
(za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se
ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice );
h) izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

VIII. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

(STUDOMAT.ba)