Kako se prijaviti za posao

Pri raspisivanju konkursa za slobodno radno mjesto svaki poslodavac očekuje prijavu više kandidata, između kojih može odabrati onog pravog. Dobro pripremljena prijava je Vaša najbolja preporuka u traženju posla.


Curriculum Vitae

Pri raspisivanju konkursa za slobodno radno mjesto svaki poslodavac očekuje prijavu više kandidata, između kojih može odabrati onog pravog. Dobro pripremljena prijava je Vaša najbolja preporuka u traženju posla.

Advertisements

Curriculum VitaeNa temelju pristiglih prijava poslodavac vrši izbor kandidata koji zadovoljavaju postavljene kriterije, nakon čega ih poziva na razgovor (intervju), ponekad i na testiranje. Prijava treba biti napisana u jasnoj i preglednoj formi, te sadržavati sve podatke koje bi poslodavac želio znati o Vama.

Pisanu prijava za posao sačinjavaju:

 • Biografija (Curriculum vitae)
 • Popratno pismo
 • Preporuke
 • Dokumenti u prilogu

Biografija treba biti pregledan, čitljiv i sadržajan tekst u kojem se navode najvažniji podaci i informacije o sebi (lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo, stručna osposobljenost…). U praksi je uobičajeno da se koristi termin “curriculum vitae” ili skraćeno CV (lat. Curriculum – pregled (tok), Vitae – život).

Zajedno sa popratnim pismom biografija je najvažniji pokazatelj na osnovu kojeg poslodavac procjenjuje da li ste odgovarajuća osoba.

Vjerovatno ste se već sreli sa brojnim načinima pisanja biografija. Međutim, imajte na umu da ne postoji jedinstven obrazac za pisanje biografije. Bitno je da podatake koje iznosite prilagodite zahtjevima poslodavca i posla za koji konkurišete.

U nastavku teksta prestavit ćemo Vam strukturu biografije za koju smatramo da je sveobuhvatna.

U predloženoj strukturi nisu navedeni sljedeći lični podaci: datum i mjesto rođenja, nacionalna pripadnost, bračni status i broj djece, ali koji se, prema potrebi, mogu unijeti u biografiju. Umjesto informacije o vremenu trajanja obrazovanja (od/do), u podacima o obrazovanju možete navesti samo datum diplomiranja ili završetka srednje škole. Spomenuti podaci se izostavljaju u slučaju da vam ne idu u prilog.

Struktura biografije

Lični podaci

 • Ime i prezime;
 • Adresa;
 • Kontakt telefon (fiksni/ mobilni);
 • E-mail adresa.

Obrazovanje

 • Navedite kada ste i u kojoj obrazovanoj ustanovi završili školovanje i koje ste stručno zvanje stekli.
 • Period studija, naziv univerziteta/visokoškolske ustanove, mjesto, stečeno zvanje;
 • Period školovanja, naziv srednje škole, mjesto, stečeno zvanje.

Radno iskustvo

 • Navedite hronološki dosadašnje radno iskustvo. Zbog važnosti informacija, predlažemo Vam da ranija zaposlenja navedete retrospektivno, odnosno od posljednjeg prema prvom.
 • Period (od/do), naziv poslodavca (firme/ustanove), radno mjesto, zadaci i odgovornosti.
 • Period (od/do) volonterski, honorarni poslovi, radno mjesto – pozicija, zadaci i odgovornosti.

Stručno usavršavanje

 • Kursevi koje ste pohađali, znanje koje ste stekli i certifikati koje ste dobili.
 • Period (od/do), naziv programa/projekta usavršavanja, svrha i ciljevi, stečeni certifikat;
 • Period (od/do), naziv kursa/obuke, svrha i ciljevi, stečeni certifikat.

Ostale sposobnosti i znanje

 • Svi alati kompjuterske tehnologije kojima se služite, poznavanje stranih jezika, obavezno naziv stranog jezika i kako se služite tim jezikom u čitanju, pisanju i verbalnoj komunikaciji.
 • Interpersonalne vještine: komunikativnost, sposobnost za timski rad.
 • Vozačka dozvola (kategorija)

Preporuke

 • Navedite sve preporuke koje prilažete uz popratnu dokumentaciju.
 • Ime i prezime lica koje Vas preporučuje, zvanje, radna pozicija, naziv organizacije/preduzeća.

(STUDOMAT.ba)