Javni oglas: Radna mjesta u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH

Agencija za državnu službu BiH u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH raspisala je Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.


ministarstva bih

Agencija za državnu službu BiH u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH raspisala je Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1. Sektor za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku

Odsjek za povratak, prihvat, koordiniranje rada centara za zbrinjavanje izbjeglica i povratnika po readmisiji

[highlight]Stručni saradnik za poslove prihvata, zbrinjavanja i operativno-sigurnosne poslove i logistiku u centru[/highlight]

Opis poslova i radnih zadataka: Stara se o odgovornom i ekonomičnom izvršavanju poslova, prati sigrnosnu situaciju u centru i o svim uočenim promjenama koje ometaju funkcionisanje kolektivnog vida zbrinjavanja, odmah obavještava nadređene. Priprema raspored smjenskog rada u vezi sa fizičkim osiguranjem centra, sarađuje sa dobavljačima roba i usluga za centar, nadzire pojedinačne i grupne izlaske i ulaske u/iz centra. Vodi računa o osnovnim i materijalno-tehničkim sredstvima, obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS VII stepen završen fakultet društvenog smjera ili diploma Bolonjskog sistema studiranja društvenog smjera sa 240 ili 180 ECTS bodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

2. Agencija za ravnopravnost polova

[highlight]Stručni savjetnik/ca za planiranje, razvoj i monitoring GENDER akcionog plana[/highlight]

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove koji se odnose na planiranje, razvoj, praćenje i izvještavanje o izvršavanju programskih aktivnosti implementacije Gender akcionog plana BiH, učestvuje u pripremi strateško-planskih dokumenata iz oblasti ravnopravnosti polova, prati primjenu i vrši koordinaciju aktivnosti sa relevantnim subjektima u procesu implementacije i provođenja Gender akcionog plana BiH, obavlja najsloženije stručne poslove koji se odnose na planiranje, programiranje, analize i stručna mišljenja, izradu elaborata, studija, programa i projektnih zadataka, sarađuje sa institucijama na integraciji principa ravnopravnosti polova u planove i programe, sarađuje sa međunarodnim i nevladinim organizacijama na integraciji principa ravnopravnosti polova u njihove programe i planove koji se odnose na implementaciju Gender akcionog plana BiH, vrši izradu, realizaciju i monitoring zajedničkih projekata i aktivnosti sa gender centrima i nadležnim institucijama po Gender akcionom planu BiH, sarađuje sa međunarodnim organizacijama u pripremi i realizaciji projekata, osiguranju i utrošku donatorskih sredstava, priprema izvještaje za donatore, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VII stepen završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili diploma Bolonjskog sistema   studiranja društvenog ili tehničkog smjera sa 240 ili 180 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju stručnog savjetnika.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Potrebni dokumenti za prijavu, napomene i više informacija na: www.ads.gov.ba

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 20.09.2013. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu Agencije za državnu službu BiH.

(www.ads.gov.ba)