Javni oglas: Radna mjesta u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH

Agencija za državnu službu BiH u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH raspisala je Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.


Agencija za državnu službu BiH u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH raspisala je Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1. Sektor za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku

Odsjek za povratak, prihvat, koordiniranje rada centara za zbrinjavanje izbjeglica i povratnika po readmisiji

[highlight]Stručni saradnik za poslove prihvata, zbrinjavanja i operativno-sigurnosne poslove i logistiku u centru[/highlight]

Opis poslova i radnih zadataka: Stara se o odgovornom i ekonomičnom izvršavanju poslova, prati sigrnosnu situaciju u centru i o svim uočenim promjenama koje ometaju funkcionisanje kolektivnog vida zbrinjavanja, odmah obavještava nadređene. Priprema raspored smjenskog rada u vezi sa fizičkim osiguranjem centra, sarađuje sa dobavljačima roba i usluga za centar, nadzire pojedinačne i grupne izlaske i ulaske u/iz centra. Vodi računa o osnovnim i materijalno-tehničkim sredstvima, obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS VII stepen završen fakultet društvenog smjera ili diploma Bolonjskog sistema studiranja društvenog smjera sa 240 ili 180 ECTS bodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

2. Agencija za ravnopravnost polova

[highlight]Stručni savjetnik/ca za planiranje, razvoj i monitoring GENDER akcionog plana[/highlight]

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove koji se odnose na planiranje, razvoj, praćenje i izvještavanje o izvršavanju programskih aktivnosti implementacije Gender akcionog plana BiH, učestvuje u pripremi strateško-planskih dokumenata iz oblasti ravnopravnosti polova, prati primjenu i vrši koordinaciju aktivnosti sa relevantnim subjektima u procesu implementacije i provođenja Gender akcionog plana BiH, obavlja najsloženije stručne poslove koji se odnose na planiranje, programiranje, analize i stručna mišljenja, izradu elaborata, studija, programa i projektnih zadataka, sarađuje sa institucijama na integraciji principa ravnopravnosti polova u planove i programe, sarađuje sa međunarodnim i nevladinim organizacijama na integraciji principa ravnopravnosti polova u njihove programe i planove koji se odnose na implementaciju Gender akcionog plana BiH, vrši izradu, realizaciju i monitoring zajedničkih projekata i aktivnosti sa gender centrima i nadležnim institucijama po Gender akcionom planu BiH, sarađuje sa međunarodnim organizacijama u pripremi i realizaciji projekata, osiguranju i utrošku donatorskih sredstava, priprema izvještaje za donatore, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VII stepen završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili diploma Bolonjskog sistema   studiranja društvenog ili tehničkog smjera sa 240 ili 180 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju stručnog savjetnika.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Potrebni dokumenti za prijavu, napomene i više informacija na: www.ads.gov.ba

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 20.09.2013. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu Agencije za državnu službu BiH.

(www.ads.gov.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!