Javni oglas: državni službenici u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - Viši stručni saradnik u Odsjeku za istraživanje i analizu; Stručni saradnik za politička pitanja, pravosuđe i unutrašnje poslove i regionalne i sektorske politike; Stručni saradnik u Odsjeku za državni program pomoći EU BiH; Stručni saradnik za obrazovanje iz oblasti evropskih integracija.


dei gov ba

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje:

JAVNI OGLAS 
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

 

SEKTOR ZA STRATEGIJU I POLITIKE INTEGRACIJA

1/01 Viši stručni saradnik u Odsjeku za istraživanje i analizu
Opis poslova i radnih zadataka: Po nalogu neposrednog rukovodioca participira ili rukovodi u privremenim radnim timovima, koji se formiraju za ostvarivanje pojedinih zadataka ili grupa zadataka iz nadležnosti Sektora i/ili Direkcije; učestvuje u pripremi godišnjeg plana i mjesečnih planova rada Odsjeka; obavlja operativne poslove u saradnji sa drugim programima, strategijama i inicijativama, kao što su Razvojna strategija BiH (PRSP), pregovori sa Svjetskom trgovinskom organizacijom (WTO), inicijative Pakta stabilnosti (SP) i dr.; obavlja operativne poslove u izradi stručnih dokumenata vezanih za evropske integracione aktivnosti.

Posebni uslovi: Završen VII stepen stručne spreme; Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet političkih nauka, Fakultet za menadžment, Filozofski fakultet ili Filološki fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva stečenog u struci; tečno poznavanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika – francuskog ili njemačkog; dobro poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); poželjno iskustvo na poslovima makro/mikro ekonomske analize; poznavanje procesa evropskih integracija; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik na položaju višeg stručnog saradnika.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1118,00 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

SEKTOR ZA USKLAĐIVANJE PRAVNOG SISTEMA BIH SA ACQUIS COMMUNAUTAIRE

2/01 Stručni saradnik za politička pitanja, pravosuđe i unutrašnje poslove i regionalne i sektorske politike

Opis poslova i radnih zadataka: Prema poglavljima acquis-a za koje je zadužen: koordinira i prati usklađivanje pravnog sistema BiH sa pravnim sistemom EU; vrši analizu usklađenosti pravnog sistema BiH sa pravnim sistemom EU; učestvuje u pripremi PPEU; učestvuje u izradi metodologije i uputstva za operativno vršenje harmonizacije, odnosno njene provjere; vrši provjeru i daje mišljenja o stepenu usklađenosti svih nacrta i prijedloga propisa sa evropskom legislativom i standardima, koje Vijeću ministara BiH dostavljaju ministarstva i upravne organizacije; učestvuje u radnim grupama u cilju ostvarivanja zadataka iz nadležnosti Sektora i/ili Direkcije.

Posebni uslovi: Završen VII stepen stručne spreme; Pravni fakultet ili Fakultet političkih nauka; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva stečenog u struci; poznavanje procesa evropskih integracija i propisa EU; tečno poznavanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika – francuskog ili njemačkog; poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 999,00 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

SEKTOR ZA KOORDINACIJU POMOĆI EU

3/01 Stručni saradnik u Odsjeku za državni program pomoći EU BiH

Opis poslova i radnih zadataka: Po nalogu neposrednog rukovodioca participira ili rukovodi u privremenim radnim timovima, koji se formiraju za ostvarivanje pojedinih zadataka ili grupa zadataka iz nadležnosti Sektora i/ili Direkcije; učestvuje u pripremi godišnjeg plana i mjesečnih planova rada Odsjeka; operativno sarađuje unutar odsjeka u cilju koordinacije, planiranja, programiranja, implementacije i praćenja: državnog programa programa pomoći sa Evropskom komisijom i njenom Delegacijom u BiH; učestvuje u operativnoj saradnji sa zemljama iz regije, na planu osiguranja efikasne koordinacije regionalnih programa pomoći koji spadaju u nadležnost Odsjeka; učestvuje u operativnoj interinstitucionalnoj saradnji u zemlji u cilju ostvarivanja efikasnog planiranja, implementacije i praćenja programa pomoći u BiH iz okvira nadležnosti Odsjeka; redovno ažurira sve potrebne baze podataka koje treba da omoguće efikasno pružanje/distribuciju pouzdanih informacija o svim prošlim, tekućim i budućim programima pomoći EU BiH iz okvira nadležnosti Odsjeka; prikuplja potrebnu dokumentaciju po različitim pitanjima i zadacima, u cilju odgovarajućeg informisanja rukovodilaca i/ili odgovornih izvršilaca; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Posebni uslovi: Završen VII stepen stručne spreme; Fakultet društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva stečenog u struci; tečno poznavanje engleskog jezika (govorno i pisano); poželjno poznavanje još jednog jezika – francuskog ili njemačkog; dobro poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); poželjno iskustvo u međunarodnoj saradnji; poželjno poznavanje procesa evropskih integracija; dobre komunikacijske sposobnosti; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 999,00 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

SLUŽBA ZA PROMOCIJU EVROPSKIH INTEGRACIJA

4/01 Stručni saradnik za obrazovanje iz oblasti evropskih integracija

Opis poslova i radnih zadataka: Aktivno učestvuje u organizaciji seminara iz oblasti EI i osigurava logističku podršku održavanju istih; prati održavanje seminara; radi sumarni izvještaj evaluacija i isti dostavlja šefu Grupe; obavlja potrebnu komunikaciju sa svim akterima uključenim u odvijanje seminara; vodi evidencije učešća i statistike polaznika i održanih seminara iz oblasti EI; obavlja i sve druge poslove i zadatke koje mu naloži šef Grupe.

Posebni uslovi: Završen VII stepen stručne spreme; Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet ili Fakultet političkih nauka; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva stečenog u struci; poznavanje procesa evropskih integracija; tečno poznavanje engleskog jezika (govorno i pisano); poznavanje standardnih softverskih paketa (MS Office); položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 999,00 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Napomena za sve kandidate:

 • Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i opće uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
 • Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme.
 • Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formiraće se jedna (1) Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti: 

Ovjerene kopije:

 • fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
 • uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;
 • potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
 • dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;
 • dokaza o traženom nivou znanja još jednog stranog jezika (za pozicije 1/01; 2/01 i 3/01 )– ukoliko kandidati isto posjeduju s obzirom da je ovo poželjan a ne obavezan uslov;
 • popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 • Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana.
 • U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci.
 • U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
 • U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluka o zasnivanju radnog odnosa – isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluka o prestanku radnog odnosa – dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Također, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
 • U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika i rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje firme ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.
 • Nepotpisan i nepopunjen prijavni obrazac ne dostavljati.

Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07 i 43/10).

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 27.08.2012. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu BiH
«Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine»
71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

 (ads.gov.ba)