FMON: Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2013/2014. godinu

Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavio je Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2013/2014. godinu.


Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavio je Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2013/2014. godinu.

Advertisements

U skladu s članom 18. Statuta Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine te na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda, Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

Javni poziv
za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2013/2014. godinu

I

Radi poticanja osiguranja sredstava, podrške i omogućavanja studiranja studentima na priznatim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH, Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje 120 studentskih zajmova u iznosu od po 250,00 KM mjesečno u trajanju od 10 mjeseci za akademsku 2013/2014. godinu.

U slučaju osiguranja dodatnih finansijskih sredstava, Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine zadržava pravo dodjele većeg broja studentskih zajmova, prema prethodno uspostavljenoj rang-listi i bez ponovnog raspisivanja Javnog poziva u tekućoj školskoj godini.

Studentski zajmovi će se dodjeljivati po naučnim oblastima prema sljedećem rasporedu:

Oblast nauka – broj zajmova:

 • Prirodne nauke/znanosti – 18
 • Tehničko-tehnološke nauke/znanosti – 30
 • Bio-medicinske nauke – 18
 • Poljoprivredne-biotehničke nauke/znanosti – 18
 • Društvene nauke/znanosti – 18
 • Humanističke nauke/znanosti – 18

U slučaju nepodnošenja dovoljno odgovarajućih zahtjeva za dodjelom studentskih zajmova iz jedne naučne oblasti, sredstva će se preusmjeriti na zahtjeve za dodjelom studentskih zajmova iz ostalih naučnih oblasti.

II

Pravo prijave imaju državljani BiH s prebivalištem na području BiH dobi do 30 godina u trenutku podnošenja prijave, a koji su u akademskoj 2013/2014. godini kao redovni ili paralelni studenti prvi put upisali odgovarajuću godinu dodiplomskog studija (po tradicionalnom režimu studija), odnosno – u skladu s odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH (Službeni glasnik BiH, br. 59/07) – odgovarajuću godinu prvog ili drugog ciklusa studija (po režimu studija reformiranom u skladu s principima Bolonjskog procesa) na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH i savladavaju upisani studij bez ponavljanja prethodnih semestara / godina studija.

Studenti koji nisu korisnici nekog drugog zajma i/ili stipendije organa javne uprave na općinskom, kantonalnom, federalnom i državnom nivou imat će prednost pri dodjeli studentskog zajma pod jednakim uvjetima.

Studenti-apsolventi nemaju pravo na dodjelu studentskih zajmova.

III

Studentski zajmovi dodjeljuju se prema rang-listi uspostavljenoj na osnovu bodovanja po slijedećim akademskim i socijalnim kriterijima:

 • Prosjek ocjena za akademsku 2012/2013. godinu odnosno – za studente prve godine studija -opći prosjek ocjena tokom srednjoškolskog obrazovanja;
 • Broj preostalih NPP-om predviđenih semestara i/ili godina studija do stjecanja kvalifikacije za rad na osnovu završetka studija;
 • Specifični socijalni status studenta: Status invalidnog lica s invalidnošću najmanje 60%, civilne žrtve rata (izuzev invalidnih lica s invalidnošću najmanje 60%), djeteta šehida / poginulog borca, djeteta bez oba roditelja, djeteta bez prethodnog roditeljskog staranja ili djeteta bez jednog roditelja (izuzev djeteta šehida / poginulog borca), djeteta obaju nezaposlenih roditelja s kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, djeteta obaju penzioniranih roditelja ili djeteta iz domaćinstva s troje ili više djece na redovnom školovanju i/ili studiju (najviše na osnovu dva kriterija najpovoljnija po studenta).

Kriteriji za dodjelu studentskih zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine su objavljeni na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba).

IV

Pri jednakom broju bodova stečenih na osnovu bodovanja po ukupnim akademskim i socijalnim kriterijima prednost na rang-listi imaju slijedeći kandidati (prema redoslijedu prednosti):

Advertisements
 • Studenti s višim općim prosjekom ocjena tokom studija, odnosno s višim općim prosjekom ocjena tokom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine studija;
 • Studenti s manjim brojem preostalih NPP-om predvinenih semestara i/ili godina studija do stjecanja kvalifikacije za rad na osnovu završetka studija;
 • Studenti sa specifičnim socijalnim statusom (prema redoslijedu prednosti): Status invalidnog lica s invalidnošću najmanje 60%, civilne žrtve rata (izuzev invalidnih lica s invalidnošću najmanje 60%), djeteta šehida / poginulog borca, djeteta bez oba roditelja, djeteta bez prethodnog roditeljskog staranja ili djeteta bez jednog roditelja (izuzev djeteta šehida / poginulog borca), djeteta obaju nezaposlenih roditelja s kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, djeteta obaju penzioniranih roditelja ili djeteta iz domaćinstva s troje ili više djece na redovnom školovanju i/ili studiju (najviše na osnovu dva kriterija najpovoljnija po studenta).

V

Po izboru korisnika studentskih zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu akademskih i socijalnih kriterija, s izabranim studentima zaključuje se Ugovor o dodjeli studentskog zajma, u kojem se određuju uvjeti korištenja studentskog zajma, a posebno vrijeme korištenja studentskog zajma, način osiguranja, rok i način povrata dodijeljenih sredstava te druga pitanja. Na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda, Ugovor o dodjeli studentskog zajma student sklapa s poslovnom bankom Fonda, a kojim su, između ostalog, definirana sljedeća pitanja:

 • Uvjeti korištenja studentskog zajma, određeni prvenstveno u smislu akademskih i socijalnih kriterija;
 • Prestanak prava na studentski zajam, određen kao uspješan završetak ili prestanak redovnog ili paralelnog studija, odnosno kao neispunjenje uvjeta za upis u narednu godinu studija ili protek roka za korištenje zajma;
 • Obaveza povrata studentskog zajma za korisnike koji uspješno završe studij, koja dospijeva istekom roka od 12 mjeseci nakon uspješnog završetka redovnog ili paralelnog studija, izuzevši odgovarajućim pravilima regulirano vrijeme provedeno u statusu studenta-apsolventa;
 • Obaveza povrata studentskog zajma za korisnike koji prekinu studij ili ne ispune uvjete upisa u narednu godinu studija, koja dospijeva u roku od 120 dana nakon gubitka prava na studentski zajam;
 • Najduži rok otplate studentskog zajma, koji je za sve korisnike jednak vremenu korištenja studentskog zajma;
 • Sredstva osiguranja, određena u skladu s politikom poslovne banke Fonda za slične kredite, uz sudužništvo ili žirantstvo roditelja / skrbnika, odnosno drugog fizičkog ili pravnog lica.

Korisnik zajma obavezan je vraćati isplaćeni zajam u skladu s uvjetima utvrđenim Javnim pozivom za dodjelu studentskih zajmova i Ugovorom o dodjeli studentskog zajma.

VI

Korisnici zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine koji u redovnom roku završe upisane studije na priznatim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH s općim prosjekom ocjena tokom studija 9,70–10,00 (4,78–5,00) oslobađaju se obaveze povrata dodijeljenih sredstava u cijelosti, dok su svi ostali dužni izvršiti povrat u skladu sa ugovorom i Javnim pozivom.

VII

Prijava se podnosi isključivo na zvaničnom prijavnom obrascu, bez izuzetka. Prijavni obrazac dostupan je na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba). Uz prijavu, kandidati su obavezni dostaviti i slijedeće dokaze o  ispunjavanja uvjeta za dodjelu studentskog zajma (u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci):

 • Ovjerena fotokopija CIPS lične karte i CIPS prijavnica (obavezno);
 • Potvrda o statusu redovnog ili paralelnog studenta na priznatoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj 2013/2014. godini, s obaveznom naznakom o upisanoj godini studija, redovnom izvršavanju prethodnih studijskih obaveza bez obnove semestra / godine studija te broju preostalih semestara / studijskih godina do stjecanja kvalifikacije za rad na osnovu završetka studija (obavezno);
 • Uvjerenje o položenim ispitima s izračunatim i iskazanim prosjekom ocjena (na dvije decimale), odnosno srednjoškolska svjedočanstva (za sva četiri razreda) i Diploma o završenoj srednjoj školi (za studente prve godine studija) (obavezno);
 • Dokaz o specifičnom socijalnom statusu studenta – potvrda ili uvjerenje nadležnog centra za socijalni rad i/ili drugog nadležnog organa o specifičnom socijalnom statusu definiranom Javnim pozivom (opcionalno);
 • Ovjerena Izjava o tačnosti podataka navedenih u Prijavi (obavezno).

VIII

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave na web stranici www.fmon.gov.ba, tj. dana objave obavještenja u dnevnim novinama “Oslobođenje”, “Dnevni avaz” i “Dnevni list”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Uz ostalo, nepotpunim prijavama smatrat će se i prijave koje nisu dostavljene na zvaničnom prijavnom obrascu te prijave dostavljene s potvrdama i uvjerenjima priznatih visokoškolskih ustanova koje ne sadrže sve Javnim pozivom tražene podatke.

Prijavu s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu studentskog zajma potrebno je poslati poštom na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke – Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo, uz obaveznu naznaku: Prijava na Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2013/2014. godinu – Ne otvarati.

Prijave i dokazi o ispunjavanja uvjeta za dodjelu studentskog zajma neće se vraćati kandidatima.

Odluka o izboru korisnika studentskih zajmova bit će oglašena na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte studentski.zajmovi@fmon.gov.ba, kao i na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba).

IX

Radi osiguranja akademske kompetitivnosti i ravnopravnog pristupa raspoloživim sredstvima Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, korisnici studentskih zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine iz prethodnih akademskih godina koji su zainteresirani za dodjelu studentskog zajma za akademsku 2013/2014. godinu u obavezi su na gore određeni način prijaviti se na Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova.

Prilozi:

(fmon.gov.ba)