Filozofski fakultet UNZE: Demati i osuda navoda docentice Naide Mujkić

"Sve odredbe ugovora koji su potpisani sa docenticom Mujkić su ispoštovani od strane Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici."


filozofski fakultet unze

Nakon intervjua portala Buka.com sa profesoricom Naidom Mujkić te njene izjave u kojoj je navela da je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici (UNZE) ostala bez posla u šestom mjesecu trudnoće o čemu nije dobila zvanično obavještenje nego je informaciju saznala od svoje asistentice, oglasili su se ispred Filozofskog fakulteta ovog univerziteta.

Univerzitetska profesorica bez posla ostala u šestom mjesecu trudnoće, a za to je saznala od svoje asistentice

Njihov demanti prenosimo u cjelosti:

– U cilju tačnog i objektivnog informisanja obraćamo se javnosti u vezi sa intervjuom doc. dr. Naide Osmanbegović (Mujkić), objavljenim na internetskoj stranici buka.com pod naslovom Univerzitetska profesorica bez posla ostala u šestom mjesecu trudnoće, a za to je saznala od svoje asistentice!

U cjelokupnom intervjuu su izneseni vrijednosni sudovi, te lični stavovi i doživljaji, a nikako činjenice. Stoga, iznosimo konkretne, jasne i provjerljive ČINJENICE u vezi sa dosadašnjim radom Naide Mujkić na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

 Naida Mujkić nije NIKADA imala zasnovan radni odnos na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici nego je bila angažovana prema ugovorima o održavanju nastave. Ti ugovori podrazumijevaju angažman u toku jednog semestra, u skladu sa potrebama nastavnog procesa na Univerzitetu u Zenici. Sve odredbe ugovora koji su potpisani sa docenticom Mujkić su ispoštovani od strane Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Dakle, neko ko nema regulisan radni odnos na fakultetu ne može ostati bez posla ili dobiti otkaz.

Naida Mujkić nije jedina koja je kao spoljni saradnik dobila zvanje docenta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Pored nje, aktivna su još dva izbora u isto zvanje koja su dobijena nakon provedenih javnih konkursa i na kojima su prošli doktori nauka koji su to svoje zvanje stekli upravo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, baš kao i Naida Mujkić. Dakle, Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i Filozofski fakultet u Zenici imaju čak tri svoja doktora nauka koji imaju izbor u zvanje docenta.

Izbor u zvanje koji se dobije na Univerzitetu u Zenici ne podrazumijeva nužno i angažman u nastavi. Poslovi i zadaci nastavnika i saradnika variraju od semestra do semestra u skladu s potrebama nastavnog procesa. Šefovi odsjeka obavještavaju nastavnike i saradnike o dobijenom angažmanu. Filozofski fakultet nema obavezu obrazlagati razloge neangažiranja spoljnih saradnika.

Svaki nastavnik i saradnik bira se na osnovu javnog konkursa. Procedura izbora je jasno definisana, a izvještaj o izboru kandidata sačinjava višečlana stručna komisija. Pri tome, usvajanje izvještaja se vrši na više nivoa, a konačnu odluku donosi Senat Univerziteta u Zenici. Jasno su određena pravila izbora kandidata u sva zvanja. Svi nastavnici i saradnici koji su izabrani na Filozofskom fakultetu su izabrani jedinstvenom procedurom. Kandidati uvijek imaju pravo žalbe. Odlučno odbacujemo neosnovane tvrdnje da ministri u Vladi ZDK, Preporod BiH, ili neko treći utječe na bilo kakvu odluku u vezi sa izborom kandidata kao političkih poslušnika.

Naida Mujkić je najprije angažovana kao asistentica od 9. 1. 2008. godine (izbor je u skladu s tadašnjim pravilima bio produžen još godinu dana nakon isteka), a potom i kao viša asistentica od 2012. godine, o čemu postoje ugovori kao dokazi.

Prema Odluci Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-34-18863/16 od 15. 11. 2016. utvrđen je postupak davanja prethodne saglasnosti za popunu radnih mjesta. Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost je iskazao potrebe za dva viša asistenta iz oblasti književnosti. Naida Mujkić je u ovo vrijeme bila u zvanju više asistentice i radila svoju doktorsku disertaciju. Međutim, ona nije doktorirala u zakonski predviđenom roku, te iz tog razloga nije mogla napredovati u više zvanje ili biti reizabrana u zvanje više asistentice prema zakonskim odredbama Statuta Univerziteta u Zenici.

Zahtjev Odsjeka za raspisivanje konkursa sa zapošljavanjem višeg asistenta upućen je 22. 09. 2017. godine, te je u skladu sa zakonskim propisima provedena konkursna procedura, a što se može provjeriti uvidom u arhivu. Raspisan je javni konkurs. Naida Mujkić se nije prijavila na ovaj konkurs.
U vremenu u kojem je radila asistentske poslove Naida Mujkić je bila trudna i u ovom periodu Filozofski fakultet nije joj uskratio niti jedno pravo koje je imala u vezi sa tim, za vrijeme trudnoće, ali i poslije.
Iako Naida Mujkić nije u zakonski predviđenom roku odbranila doktorsku disertaciju i time stekla uvjete za napredovanje u zvanje docenta, Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost je iskazao potrebu za jednim nastavnikom iz oblasti književnosti, želeći omogućiti svojoj dugogodišnjoj saradnici nastavak angažman u nastavnom procesu. Stvarna potreba za nastavnikom iz oblasti književnosti nije postojala, jer je u tom periodu na Odsjeku bio dovoljan broj nastavnika iz ove oblasti sa izborom u neko od nastavničkih zvanja (u stalnom radnom odnosu ili spoljnih saradnika). Ipak, Odsjek je 30. 1. 2018. godine uputio zahtjev za pokretanje procedure za izbor u zvanje docenta za naučnu oblast književnost. Ovaj izbor nije bio napredovanje (jer za to nisu postojali zakonski uvjeti) nego prvi izbor u zvanje docenta. Konkurs je objavljen 21. 3. 2018. i Naida Mujkić je dobila izbor u zvanje docenta za naučnu oblast književnost, te je stvorena mogućnost za njen ponovni angažman. I ovaj konkurs je bio javni, sa poštivanjem svih zakonskih procedura i mogao se javiti svako ko ispunjava uvjete.

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici poštuje Zaključak Vlade ZDK o Programu mjera štednje broj 02-14-7146/15 od 19.03.2015. Od ovog vremena bili smo primorani smanjivati broj spoljnih saradnika. Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, također, radi na realizaciji Progama mjera za poboljšanje rada Javne ustanove Univerzitet u Zenici u kojoj su jasno precizirani savjeti za mjere štednje. Pri tome Upravni odbor Univerziteta u Zenici je donio Zaključak broj 01-01-3-1555/20 od 23.04. 2020. u kojem se jasno pod tačkom 5. precizira na koji način se vrši racionalizacija putnih troškova spoljnih saradnika (angažman spoljnih saradnika iz bližeg okruženja), te racionalizacija troškova spoljnih saradnika u kojem se predviđa i povećanje opterećenja nastavnika. Filozofski fakultet je bio zakonski obavezan slijediti upute Osnivača, kao i Upravnog odbora.

Niko od stalno zaposlenih nastavnika na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost nije anagažovan na drugim univerzitetima. U potpunosti odbacujemo izneseni stav da je u pitanju neka vrsta trgovine ja tebi – ti meni. Nastavnike angažiramo prema potrebi i prema oblastima kojima se bave. Godinama smo imali saradnike iz Sarajeva, Tuzle, Mostara i Bihaća, a niko od nastavnika sa Odsjeka za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost nije tamo radio. 2008. godine šef Odsjeka za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost je imao jednosemestralni angažman na Univerzitetu u Bihaću. Senat Univerziteta u Zenici već godinama, prema Zakonu o visokom obrazovanju mora dati saglasnost o angažmanu na drugoj instituciji, te se može jednostavno provjeriti uvidom u personalne dosjee i arhivu odluka Senata Univerziteta u Zenici da niko od zaposlenih na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost nema angažman na drugom univerzitetu.

Niko na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici nema opterećenje od 60 časova sedmično. Opterećenje nastavnika i asistenata se, također, može lako provjeriti.

Naida Mujkić nije imala obavezu da nas obavijesti da je trudna, kao spoljna saradnica, tako da do objavljivanja ovog intervjua niko nije ni znao da se porodila. Zaposlenici Filozofskog fakulteta poštuju prava žena, kao i majki. Iznijeti neumjesnu tvrdnju da zbog toga nije dobila angažman odlučno osuđujemo i odbacujemo.

Prozivanje akademske mafije, spominjanje hodže i hadžije, guranje ljudi u smrt, kriminal epskih razmjera, predavanja iz čitanki, političku umiješanost u rad Odsjeka i slično ne želimo komentarisati, jer su iznijeti lični neargumentirani stavovi koji pozivaju na dodatne neprimjerene komentare, što svakako osuđujemo.

Na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost radi više žena nego muškaraca, i od osnivanja do sada nikada nije bilo pritužbi na rodnu neravnopravnost.

Angažman svih nastavnika i saradnika se odvija prema članovima Statuta Univerziteta u Zenici. Prijedlog nastavnih timova usvaja Katedra za jezike i književnost, zatim NNV Filozofskog fakulteta, i konačno Senat Univerziteta u Zenici. U cjelokupnom procesu niko od članova svih ovih vijeća nije iznio zamjerku na timove, nije pokrenuta nikakva rasprava, te su isti usvojeni na sjednicama. Dakle, prijedlog i usvajanje timova ne vrši jedna osoba.

Na koncu, niko sa Filozofskog fakulteta nije nijednom osporio stručnost ili naučni i nastavnički rad Naide Mujkić niti je imao neprimjeren način komunikacije. Naprotiv!

Filozofski fakultet će u narednom vremenu razmotriti sve zakonske mogućnosti u cilju očuvanja digniteta i sprečavanja iznošenja kleveta i komentara koji vode u atmosferu nepoštivanja zaposlenih nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.