Demografski pad pogađa i Univerzitet u Sarajevu: Koliko je studenata upisano na prvom ispitnom roku?

U ovoj akademskoj godini zabilježen je manji broj upisanih studenata na prvom roku u odnosu na prethodnu.


unsa 1

U prvom junskom roku na fakultete i akademije Univerziteta u Sarajevu upisala su se 2.884 studenta na prvi ciklus studija. Kada su u pitanju plan i realizacija Konkursa, na Univerzitetu u Sarajevu je prethodnih pet godina, nakon završenog kompletnog procesa upisa, popunjavano između 60% i 65% mjesta od ukupnog broja predviđenog Konkursom. U akademskoj 2021/2022. godini nakon oba konkursna roka upisano je 3.838 brucoša.

Vlada KS je na sjednici održanoj 04. 08. 2022. godine donijela Odluku o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija i integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Omogućen je dodatni broj studenata i struktura pa je tako na Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu omogućen upis još 20 studenata na integrisanom studiju „Medicina“ (redovan samofinansirajući studij), na Akademiju likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu – 1 student na studijskom programu „Slikarstvo“ (redovan samofinansirajući studij), Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu – 3 studenta na studijskom programu „Laboratorijske tehnologije“ (redovan samofinansirajući studij); 3 studenta na studijskom programu „Radiološke tehnologije“ (redovan samofinansirajući studij); 3 studenta na studijskom programu „Zdravstvena njega“ (redovan samofinansirajući studij); 3 studenta na studijskom programu „Sanitarno inženjerstvo“ (redovan samofinansirajući studij); 3 studenta na studijskom programu „Fizioterapija“ (redovan samofinansirajući studij), 3 studenta na studijskom programu „Zdravstveni nutricionizam i dijetetika“ (redovan samofinansirajući studij).

Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odobreno je još 10 studenata na integrisanom studiju (redovan samofinansirajući studij).

Na istoj sjednici Vlada Kantona Sarajevo je dala saglasnost da se izvrši izmjena strukture studenata na Elektrotehničkom fakultetu za studijske programe „Automatika i elektronika“, „Elektroenergetika“ i „Telekomunikacije“, te na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije za studijski program „Kompjuterske i informacione tehnologije“ – Studenti/kandidati koji su stekli uslov za upis na navedene studijske programe ove dvije organizacione jedinice u statusu „Redovni studij – troškove studija snose sami studenti“, upisat će se u statusu „Redovni studij – troškove studija snosi osnivač“.

Drugi prijavni rok je okončan za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita, a do 16. septembra traje upis za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

 – U drugom prijavnom roku studenti mogu upisati one fakultete i akademije na kojima je ostalo upražnjenih mjesta u odnosu na odobrenu kvotu od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS. I u drugom prijavnom roku budući studenti mogu aplicirati na Konkurs predajom dokumenata na više fakulteta ili akademija Univerziteta u Sarajevu, navode iz UNSA.

Prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu u izjavi za Patriju ističe da su najveći interes za studij i popunjenost mjesta primjetni na fakultetima koji pripadaju Grupaciji tehničkih nauka i Grupaciji medicinskih nauka.

 – Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak da će svi studenti koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa IT studijskih programa na Elektrotehničkom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u narednoj akademskoj 2022/2023. godini biti upisani kao redovni, a troškovi njihovog studija finansirani iz Budžeta KS. To je jedan od razloga izrazito velike zainteresiranosti za studijski program Računarstvo i informatika na Elektrotehničkom fakultetu, kao i za studijski program Teorijska i kompjuterska nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu. Pored navedenog, najveća zainteresiranost iskazana je za studijske programe na Arhitektonskom fakultetu, Fakultetu zdravstvenih studija, Farmaceutskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Stomatološkom fakultetu sa klinikama, Veterinarskom fakultetu i Pravnom fakultetu. Također, i za studijske programe engleski jezik i psihologija na Filozofskom fakultetu, pojašnjava prorektorica Husremović.

Kada je riječ o padu broja upisanih studenata razlozi se moraju tražiti i u objektivnim okolnostima i ukupnoj socijalno-ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazi BiH koja se suočava sa demografskim padom, migracijama. Pad broja učenika u osnovnim i srednjima školama reflektira se i na broj studenata Univerziteta u Sarajevu. Jedan broj mladih odlučuje se za studiranje van BiH i to je trend s kojim se suočavaju i univerziteti u regiji.

 – Poslovi budućnosti definitivno jesu vezani za tehnološke promjene i tu nema spora. Ali, društvo čine ljudi, i da bi opstali moraju komunicirati, razvijati odnose, pravila i zakone, donositi norme, mijenjati norme, naslanjati se na ono što je nekada bilo da bismo imali osjećaj kontinuiteta. Univerzitet u Sarajevu intenzivno radi na pokretanju novih studijskih programa i inoviranju postojećih programa, kako bismo privukli što veći broj internacionalnih studenata, ali i netradicionalnih studenata koji žele da nastave svoje školovanje ili steknu prekvalifikaciju. Moramo raditi na modifikacijama studija, razvijati studije na engleskom, ali i na našim jezicima pri tome nudeći mogućnost učenja bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika stranim studentima… Mi već radimo na podizanju kvalitete digitalizacije nastavnog procesa i dodatnom razvijanju digitalnih vještina nastavnog i nenastavnog osoblja kako bismo mogli još više razvijati studije na daljinu. I mislim da nikada, ali nikada, ne smijemo dopustiti da ostanemo bez stručnjaka za naš jezik, historiju, društvo i kulturu, navela je prof. dr. Dženana Husremović.