ARZ BiH: Javni poziv studentima da apliciraju na Program ferijalnog rada u SR Njemačkoj u 2017. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke objavila je Javni poziv studentima za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2017. godini.


njemacka zastava

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studente upisane na univerzitete u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2017. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke.

Odobrena kvota za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu je 300 studenata, od čega je studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 190 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 100 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH 10 mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti:

 • isključivo redovni studenti univerziteta u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Ostali uvjeti:

 • studenti trebaju dobro vladati njemačkim jezikom,
 • studenti trebaju biti raspoloživi za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 • studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • studenti bi trebali biti spremni na rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

Prijava treba da sadrži sljedeće:

 • Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen 2017), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom studenta,
 • Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
 • Uvjerenje o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjeno na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
 • Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,
 • Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).
  *Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

Način apliciranja

Zainteresirani studenti, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

 • studenti univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • studenti univerziteta u Republici Srpskoj prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Svoje prijave studenti mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo
sa naznakom
“Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2017”

Rok za slanje prijava je srijeda, 10.01.2017. godine.

Napomena: Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:

 • Studenti moraju biti spremni da rade u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).
 • Prednost će imati kandidati koji dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude.
 • U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).
 • Prethodno radno iskustvo je prednost.

Spisak studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u ZAV, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba krajem januara 2017. godine.

ZAV će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju im dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Merkblatt – Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Kontakt osobe:

 • Merima Planinčić
  tel.: 033/560 354
  E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba
 • Spomenka Došenović
  tel.: 033/201 600
  E-mail: spomenka.dosenovic@arz.gov.ba

(ARZ BiH)