Ravnopravan tretman bolonjskog sistema obrazovanja u konkursima

Agencija nije u mogućnosti objavljivati javne konkurse organa državne službe koji nisu uskladili pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sa Zakonom o državnoj službi u FBiH.


Preporuka Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine Agenciji za državnu službu Federacije BiH
Preporuka Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine Agenciji za državnu službu Federacije BiH

Agencija nije u mogućnosti objavljivati javne konkurse organa državne službe koji nisu uskladili pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sa Zakonom o državnoj službi u FBiH.

Preporuka Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine Agenciji za državnu službu Federacije BiH
Preporuka Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine Agenciji za državnu službu Federacije BiH

U skladu sa aktom Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj Ž-SA-06-319/12 od 12. novembra 2012. godine kojim je Agenciji za državnu službu Federacije BiH preporučeno da prekine praksu objavljivanja javnih konkursa u kojima se ne može ostvariti ravnopravni tretman visokog obrazovanja stečenog po bolonjskom programu obrazovanja i sistema visokog obrazovanja zasnovanog na stepenu stručne spreme, Agencija će obustavljati procedure provođenja javnih konkursa za prijem državnih službenika za one organe državne službe čiji pravilnici o unutrašnjoj organizaciji nisu usklađeni sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj 4/12).

Nakon usaglašavanja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH, Agencija će nastaviti sa procedurom prijema državnih službenika.

Sa sadržajem Preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine upoznati su federalni i kantonalni organi nadležni za upravni nadzor nad primjenom navedenoga zakona, saopšteno je iz Agencije.

(www.adsfbih.gov.ba)