Vlada FBiH usvojila Program prevencije korupcije u visokom obrazovanju

Vlada Federacije BiH je danas u Sarajevu, nastavljajući 71. sjednicu, usvojila Program mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju u FBiH, čiji je osnovni moto transparentnost, zakonitost i poštivanje procedura za bolje visoko obrazovanje.


vlada fbih1

Vlada Federacije BiH je danas u Sarajevu, nastavljajući 71. sjednicu, usvojila Program mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju u FBiH, čiji je osnovni moto transparentnost, zakonitost i poštivanje procedura za bolje visoko obrazovanje.

vlada_fbihOvaj program je sačinila Radna grupa koju je formiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, a u njegovu izradu su bili uključeni i vanjski eksperti. Nakon što je Radna grupa usaglasila dokument, održane su javne rasprave na četiri javna i dva privatna univerziteta u Federaciji BiH, na kojima je učestvovalo više od 300 predstavnika akademske zajednice, studentskih unija, nevladinih organizacija i kantonalnih ministarstava obrazovanja.

Program utvrđuje 66 konkretnih mjera koje bi, u naredne tri godine, trebala poduzeti ministarstva obrazovanja (Federalno i kantonalna), sve visokoškolske ustanove, studentske organizacije, državna revizija, kantonalni sudovi, te Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Istaknuto je da je za provedbu ovog programa potreban visoko intenzivan rad svih sudionika sistema visokog obrazovanja u Federaciji BiH, tako da bi se 2013. mogla proglasiti za godinu borbe protiv korupcije u visokom obrazovanju. Uključenost svih aktera u sistem visokog obrazovanja Federacije, podizanje nivoa transparentnosti, insistiranje na provođenju akata, politika i mjera, dovest će do povećanja kvaliteta visokog obrazovanja. Koruptivno djelovanje je jedan od ključnih razloga zastoja u reformama visokog obrazovanja i zbog toga je borba protiv korupcije prioritet.

Preporuke i mjere su date i u formi akcionog plana, koji sadrži konkretne nosioce i rokove. Akcionim planom predviđeni su i mehanizmi implementacije Programa. Fokus dokumenta je isključivo na prevenciji korupcije i drugih devijantnih pojava u sistemu visokog obrazovanja, te ministarstvima, visokoškolskim ustanovama, studentskim udruženjima i drugima koji djeluju u sistemu visokog obrazovanja.

(Klix.ba)